www.pshitatregel.co.il                                     ברוכים הבאים לאתר פשיטת רגל, אנחנו כאן כדי לעזור!

פשיטת רגל

ביטול פשיטת רגל

פשיטת רגל הינה הליך המהווה מוצא אחרון עבור חייב אשר איננו מסוגל עוד לעמוד בחובותיו. לאחר הכרת בית המשפט בחייב כפושט רגל, מועברים נכסי האחרון לידי נאמן, וזה מוכר את הנכסים ומחלק את התמורה שנתקבלה עבורם לנושים. לאחר החלוקה, כאשר לא נותרו עוד לחייב נכסים מהם יוכלו הנושים להיפרע, בית המשפט יכול להעניק לחייב "הפטר" מחובותיו כך שיוכל להתחיל מחדש ולשקם עצמו מבחינה כלכלית. המשפט מכיר במצבים בהם ניתן לבטל את הכרזת פשיטת הרגל. מתי ניתן לבטל את ההכרזה על פשיטת הרגל? ישנם מספר סעיפים בפקודת פשיטת הרגל הדנים באפשרות ביטול ההכרזה על פשיטת רגל:

ביטול הכרזת פשיטת רגל לפי סעיף 55 - ניצול לרעה של ההליך או פירעון החובות

הליך פשיטת הרגל הינו הליך המקל מאד עם החייב, וזאת בלשון המעטה. אי לכך,  בית המשפט בוחן היטב האם ראוי להכריז על החייב פושט רגל, ולא מעניק לכל חייב את הסטאטוס הנ"ל. בית המשפט בוחן היטב את תום ליבו של החייב במהלך שתי תקופות: בעת צבירת החובות ולאחר הפתיחה בהליך פשיטת הרגל. בנוסף, החוק מעניק לבית המשפט את האפשרות לבטל את ההכרזה על פשיטת הרגל במקרה בו הוא נוכח לדעת כי התקיים ניצול לרעה של הליך פשיטת הרגל על ידי החייב, שכן, כדברי בית המשפט העליון, "אין כל הצדקה לתת קרש הצלה לחייב אשר בא לבית-המשפט בידיים שאינן נקיות, ואין כל הצדקה לפגוע בנושים כדי לסייע למי שנהג בחוסר הגינות ובחוסר יושר".

דהיינו, במידה ונודע לבית המשפט לאחר ההכרזה שפושט הרגל ניצל את הליך פשיטת הרגל לרעה, הוא רשאי לבטל את ההכרזה. ניצול לרעה של הליך פשיטת הרגל יכול לבוא לידי ביטוי במספר מצבים מגוונים: כאשר הוגשה בקשה לפשיטת רגל על ידי החייב רק בכדי לדחות הליכי גבייה של ההוצאה לפועל, כאשר החובות נוצרו בזלזול מצד החייב, בעקבות ניהול עסק כושל במודע, בשל התעלמות מקביעת התשלומים החודשיים על ידי כונס הנכסים ועוד.

כמו כן, בית המשפט רשאי לבטל את ההכרזה כאשר הוא נוכח לדעת שהחייב לא היה צריך להיות מוכרז פושט רגל או במידה והוכיח כי חובותיו נפרעו במלואם. מהו חוב שנפרע? ויתור מותנה מצד הנושה על חוב אינו "חוב שנפרע". במידה והחייב חולק על חוב מסוים - ניתן עדיין לראות חוב זה כנפרע, וזאת אם הוא התחייב לשלם את הסכום אותו יפסוק בית המשפט כמו גם את הוצאות המשפט. במידה ולא ניתן למצוא את הנושה, חוב יחשב כנפרע אם שולם לקופת בית המשפט. ביטול בשל הסיבות הנ"ל אינו פוגע בכל פעולה שביצע הנאמן בנכסי החייב עד לביטול. במידה ובית המשפט אינו ממנה אדם אליו יועברו נכסי החייב, יושבו הנכסים לחייב בכפוף לתנאי בית המשפט.

סעיפים 52 ו-53 לפקודת פשיטת הרגל - ביטול ההכרזה עקב פשרה

לאחר ההכרזה על פשיטת רגל, הנושים רשאים להחליט על קבלת הצעת פשרה או הסדר לפירעון החובות המגיעים להם מאת פושט הרגל. פשרה זו, הנקראת "הסדר נושים", מונחת לפתחו של בית המשפט לשם אישורה. במידה ובית המשפט אישר את ההסדר, בסמכותו לבטל את הכרזת פשיטת הרגל. במקרים בהם בית המשפט אינו מקנה את נכסי החייב לאדם אחר, הם יוחזרו לחייב לאחר שזה שילם את סכום הפשרה.

סיום הליך פשיטת הרגל בהפטר

הליך פשיטת הרגל מסתיים עם מתן צו הפטר - מדובר בצו הפוטר את פושט הרגל מחובותיו, מלבד חריגים (קנס, חוב הנוצר כתוצאה ממעשה מרמה ומזונות אשר נפסקו בפסק דין). את צו ההפטר יכול לבקש החייב או הנאמן (כאשר הוא סבור שלא תצמח עוד תועלת לנושים בהליך). משלב זה, החייב אינו נחשב עוד לפושט רגל. ההפטר אינו גורם לביטול פשיטת הרגל כמשמעותו בסעיפים 55, 52,53 ו-118 לפקודה, אלא מהווה את אות הסיום לכל ההליך.

לסיכום, נדמה כי לבית המשפט שיקול דעת רחב בכל הנוגע לאפשרות ביטול ההכרזה על פשיטת רגל. פשיטת הרגל בדרך כלל מסתיימת עם מתן צו הפטר, אולם, בית המשפט רשאי לבטל את ההכרזה על חייב כפושט רגל בכל שלב שהוא בהליך, בין אם בעקבות פשרה (סעיפי 52-53 לפקודת פשיטת הרגל), בעקבות ניצול לרעה של ההליך על ידי החייב, כתוצאה מפירעון החובות או משום שלא היה צורך בהליך פשיטת הרגל מלכתחילה.