www.pshitatregel.co.il                                     ברוכים הבאים לאתר פשיטת רגל, אנחנו כאן כדי לעזור!

פשיטת רגל

סיום הליכי פשיטת רגל

כאשר חייב מכיר בכך שאין הוא מסוגל עוד לעמוד בחובותיו, פתוחה בפניו הדרך לפנות להגנת פשיטת רגל. הליך זה הינו הליך במסגרתו מערכת המשפט מכירה בחייב כמי שאינו מסוגל לשלם את החובות לנושים השונים. במסגרת ההליך הנ"ל, מכונסים כל נכסיו וזכויותיו של החייב באמצעות צו כינוס ומופקדים בידי כונס נכסים ולאחר מכן בידי נאמן. בסופו של דבר, הנאמן מוכר את הנכסים ומעביר את התמורה בעדם לקופת פשיטת הרגל, ממנה נפרעים נושי החייב. ההליך עשוי להסתיים במספר דרכים.
  • ביטול ההליך עקב הסדר נושים – החייב יכול להגיע להסדר עם נושיו בשני שלבים בהליך: לאחר צו הכינוס וטרם הכרזת בית המשפט על פשיטת רגל, וכן לאחר ההכרזה על פשיטת הרגל. בשני המקרים, הנושים רשאים להחליט על קבלת הצעת פשרה או הסדר לפירעון החובות המגיעים להם מאת פושט הרגל, ברוב של מנין ושלושה רבעים מערך החובות. הסדר הפשרה מוגש לבית המשפט לאישור. במידה ובית המשפט אכן מאשר את ההסדר, מחויבים כל הנושים בקביעות הסדר הפשרה ולא יהיו להם טענות לחוב מעבר לתשלום שהוסכם עליו בהסדר (מלבד חוב מזונות). בהמשך, במידה ובית המשפט אינו מקנה את נכסי החייב לאדם אחר, יוחזרו הם לחייב לאחר שישלם את סכום הפשרה.
  • ביטול ההליך עקב פירעון החובות - בית המשפט רשאי לבטל את ההליך במידה ונוכח לגלות כי חובות הנושה נפרעו במלואם.
  • ביטול הליך פשיטת הרגל עקב ניצול לרעה של ההליך על ידי החייב – מכיוון שהליך פשיטת הרגל מקל עד מאד עם החייב, בית המשפט מקפיד על כך שחייבים לא ינצלו את ההליך על מנת להתחמק מחובות. לשם כך, בית המשפט בוחן את תום ליבו של החייב במהלך שתי תקופות: תקופת צבירת החובות ותקופת הזמן שחלף מעת הפתיחה בהליך פשיטת הרגל. במידה ובית המשפט נוכח כי ההליך נוצל לרעה על ידי החייב (למשל, אם האחרון הגיש את הבקשה רק כדי לדחות תשלומים, אם המשיך לצבור חובות לאחר פתיחת הליך פשיטת הרגל, אם לא עמד בתשלומים כפי שנקבעו על ידי כונס הנכסים וכיוצא בזה), הוא מוסמך לבטל את ההכרזה על פשיטת הרגל. בית המשפט העליון התייחס לכך בקובעו: "אין כל הצדקה לתת קרש הצלה לחייב אשר בא לבית-המשפט בידיים שאינן נקיות, ואין כל הצדקה לפגוע בנושים כדי לסייע למי שנהג בחוסר הגינות ובחוסר יושר".
  • צו הפטר – זהו הצו אליו מייחל כל חייב. צו הפטר פוטר את פושט הרגל מחובותיו. הנאמן רשאי להסכים למתן צו הפטר עבור החייב, כאשר הוא נוכח לדעת כי לנושים לא תצמח עוד תועלת בהליך פשיטת הרגל. משלב מתן צו ההפטר, החייב אינו נחשב עוד לפושט רגל. ההפטר אינו גורם לביטול פשיטת הרגל אלא מהווה את אות הסיום לכל ההליך. צו ההפטר אינו פוטר את פושט הרגל מכל חובותיו לחלוטין – ישנם חובות חריגים מהם לא ניתן לקבל הפטר - לדוגמא, חוב מזונות.
חשוב לציין כי סיום הליך פשיטת הרגל עקב הסיבות לעיל אינו משליך על פעולות שביצע הנאמן בנכסי החייב עד לביטול.

לסיכום, הליך פשיטת הרגל יכול להסתיים במגוון דרכים שונות. ניתן לחלק את הדרכים לשניים: דרכים המבטלות את ההליך (אך בפועל מביאות לסיומו) ודרך אחת המסיימת אותו באופן רשמי. ביטול ההליך יכול שיהיה עקב פירעון החובות, הסדר נושים, או חוסר תום לב מצד פושט הרגל. סיום ממשי של ההליך מתרחש רק עם מתן צו הפטר, הפוטר את החייב מכל חובותיו (בכפוף לחריגים) ומאפשר לו לפתוח בדרך חדשה ולשקם את חייו ואת מצבו הכלכלי.