www.pshitatregel.co.il                                     ברוכים הבאים לאתר פשיטת רגל, אנחנו כאן כדי לעזור!

פשיטת רגל

חוות דעת כונס נכסים רשמי בפשיטת רגל

כאשר חייב מגיע למסקנה שאינו יכול לעמוד עוד בחובותיו כלפי נושיו, או כאשר בלב הנושים עולה חשש מפני הברחת נכסים על ידי החייב (כך שהם לא יוכלו להיפרע ממנו), ייתכן ותוגש בקשה לפשיטת רגל. פשיטת רגל הינה הליך אשר משמש כמעין מוצא אחרון עבור חייבים אשר ידם אינם משגת לשלם חובותיהם. בהליך זה, מועברים כל נכסי החייב לידי כונס הנכסים באמצעות צו כינוס. לאחר ההכרזה על פשיטת הרגל, באמצעות מימוש נכסי החייב, מחלק הנאמן לנושים תשלומים (הנקראים דיבידנדים). התשלומים מחולקים לכל נושה באופן יחסי לזכותם כלפי החייב.

מיהו כונס הנכסים?

לאחר שניתן צו כינוס על ידי בית המשפט, ועד להכרעה האם להכריז על החייב כפושט רגל אם לאו, כונס הנכסים הרשמי הופך לכונס נכסי החייב. במהלך תקופה זו, כונס הנכסים מנהל חקירה מקיפה בדבר נכסי החייב, הכנסותיו וחובותיו. בנוסף, הכונס מקיים אסיפות נושים, על מנת שיחליטו אם לקבל הצעת הסדר או פשרה, אם ראוי להכריז על החייב פושט רגל או לתת לו הפטר, ועל מנת לדון באופן הטיפול בנכסי החייב. הכונס מגיש לבית המשפט דו"ח (חוות דעת מפורטת) בנוגע לממצאים שנחקרו על ידו. על סמך דו"ח זה, בין השאר, בית המשפט מחליט אם להכריז על החייב כפושט רגל.

מה כוללת חוות דעת כונס הנכסים וכיצד היא מבוצעת?

על כונס הנכסים לנהל חקירה מקיפה בענייני החייב אשר תכלול את הכנסותיו, הוצאותיו, חובותיו, נכסיו, נכסים שהיו ברשותו בעבר ונכסים שהיו של החייב בשיתוף עם אחרים. לצורך קיום החקירה עומדות לכונס הנכסים סמכויות וכלים רבים: הוא רשאי לדרוש מידע או מסמך בדבר בחייב מכל אדם שיש יסוד סביר להניח כי אכן יש לו מידע או מסמך בנוגע לחייב, כמו כן, הכונס רשאי לקבל מידע מהלשכה להוצאה לפועל. אם החייב אינו מתייצב לחקירה כפי שנדרש ממנו, בית המשפט רשאי להכריז עליו פושט רגל (אם נושיו ביקשו את ההכרזה) או לדחות את הבקשה (אם החייב ביקש בה). החייב נותן לכונס כתב ויתור סודיות אשר כוחו לעניין מסירת מידע או מסמכים בענייני החייב כאילו החייב עצמו ביקש בהם. 
פקודת פשיטת הרגל קובעת כי הכונס הרשמי יגיש לבית המשפט את חוות דעתו. חוות דעת זו תפרט את כל ממצאי החקירה שניהל הכונס ותכלול את הפרטים הבאים:

• הערכת הכונס בדבר הנסיבות שגרמו למצבו של החייב.
• הליכי ההוצאה לפועל שננקטו נגד החייב, אם ננקטו.
• החלטות הנושים באסיפותיהם.
• חוות דעת בעניין יכולתו של החייב לפרוע את חובותיו.
• חוות דעת בעניין ההליכים שיש לנקוט כלפי החייב.

חוות הדעת של הכונס הרשמי מוגשת עד 15 יום לפני מועד הדיון בבקשת פשיטת הרגל שקבע בית המשפט. החייב זכאי לקבל עותק מחוות הדעת ללא תשלום (בעוד נושה שרוצה לקבל עותק מחוות הדעת צריך לשלם אגרה עבור העותק).

הכרעת בית המשפט לאחר הדיון וקבלת חוות דעת כונס הנכסים הרשמי

בית המשפט יכול להחליט החלטות שונות לאחר בדיון בבקשת פשיטת הרגל ולאחר קבלת חוות דעת כונס הנכסים:
  • בית המשפט יכול להכריז כי החייב הוא פושט רגל.
  • בית המשפט יכול לדחות את הבקשה לפשיטת רגל אם שוכנע כי היא הוגשה בחוסר תום לב מצד החייב (במטרה לנצל את ההליך כדי לחמוק מנושיו) או כאשר מתברר כי החייב יכול לפרוע חובותיו.
  • אם אין בניהול הליך פשיטת הרגל תועלת לנושים, בית המשפט רשאי לקבוע שעם הכרזת פשיטת הרגל יינתן לחייב הפטר מחובותיו.
כונס הנכסים הרשמי הינו גוף מדינתי. חוות דעתו מוחזקת באובייקטיבית ולכן היא נחשבת מהימנה מבחינת בית המשפט. דהיינו, על פי רוב, בית המשפט מקבל את התמונה השלמה והמלאה אודות המצב הכלכלי של החייב – לפיה הוא מכריע – מחוות דעתו של כונס הנכסים. המשקל שניתן לחוות הדעת של כונס הנכסים הוא רב ולכן משמעות חוות הדעת לגבי החלטת בית המשפט היא עצומה. עם זאת, חשוב להדגיש כי בית המשפט איננו כבול לחוות דעתו של כונס הנכסים ולא אחת הוא יסטה מחוות הדעת הנ"ל ויקבע בניגוד אליה.

לסיכום,

החלטת בית המשפט בדבר בקשת פשיטת הרגל הינה הרת גורל עבור החייב. החלטה זו תלויה מאד בחוות דעת הכונס. אם הכונס מוצא בחקירתו כי החייב נהג בחוסר תום לב בצבירת החובות או שהוא מנצל את ההליך – בית המשפט ידחה את בקשת פשיטת הרגל. אם כונס הנכסים מצא כי לחייב אין נכסים כלל ואין תועלת לנושים – בית המשפט ככל הנראה יעניק לחייב הפטר עם הכרזת פשיטת הרגל. המשמעות של חוות דעת הכונס, אם כך, היא קרדינאלית.