www.pshitatregel.co.il                                     ברוכים הבאים לאתר פשיטת רגל, אנחנו כאן כדי לעזור!

פשיטת רגל

ראיות פשיטת רגל

הליך פשיטת הרגל הינו ברירה העומדת בפני חייב אשר נוכח לדעת כי הוא לא יוכל לעמוד יותר בחובותיו לנושים. גם נושים יכולים ליזום את פתיחת פשיטת רגל עבור חייב, וזאת בעיקר כאשר הם חוששים מהברחת נכסים על ידי האחרון. בהליך פשיטת הרגל,  נכסי החייב מכונסים באמצעות צו כינוס. בסופו של דבר, הנכסים נמכרים והנושים נפרעים מהתמורה שנתקבלה בעדם. כבכל הליך משפטי, גם בהליך פשיטת הרגל נדרשות ראיות. מאמר זה יסקור את סוגיית הראיות בהליך פשיטת הרגל.

מתי נדרשות ראיות בהליך פשיטת הרגל?

כלל משפטי ידוע הוא "המוציא מחברו עליו הראיה". כך למשל, בתביעה אזרחית, תובע אשר טוען כי נתבע חב לו דבר מה – עליו להוכיח זאת. רמת ההוכחה הנדרשת במשפט אזרחי היא הוכחה במאזן הסתברויות, כלומר יש להוכיח בלמעלה מ- 50% (בניגוד למשפט הפלילי, בו רמת ההוכחה הנדרשת היא מעבר לכל ספק סביר).

למשל, על מנת לפתוח בהליך פשיטת הרגל – ובכדי לקבל צו כינוס – נדרשות ראיות. סעיף 11 לפקודת פשיטת הרגל קובע כי בדונו בבקשת הנושה לצו כינוס עבור חייב, ידרוש בית המשפט ראיות לחובו של הנושה המבקש, להמצאת הבקשה ולמעשה פשיטת הרגל אשר נטען בבקשה (שכן נושה רשאי לבקש צו כינוס עבור חייב רק לאחר שהאחרון ביצע מעשה פשיטת רגל). אם הניחו הראיות את דעת בית המשפט, הוא רשאי לתת צו כינוס לפי הבקשה.

גם בהמשך ההליך נדרשות ראיות – בנוגע לנכסי החייב ושוויים, תום ליבו של החייב (טרם הפתיחה בהליך פשיטת הרגל ולאחר מכן), מידת שיתוף הפעולה של החייב עם כונס הנכסים ועוד. ראיות יכולות להיות מסמכים, עדויות וכדומה. למעשה, כל מה שרלוונטי להליך. בנוסף, על הראיות להיות קבילות (לא כל ראיה היא קבילה).

פקודת פשיטת הרגל קובעת הוראות מיוחדות לגבי ראיות שונות:

  • עותק רשומות ובו הודעה שפורסמה לפי פקודת פשיטת הרגל ברשומות מהווה ראיה לאמיתות העובדות המפורשות בהודעה, כמו כן עותק רשומות ובו הודעה על צו כינוס הכרזת פושט רגל מהווה ראיה חלוטה על כך שניתנו כשורה וכן על תאריכם.
  • פרוטוקול אסיפת נושים - פרוטוקול של הדיונים באסיפת נושים לפי פקודת פשיטת הרגל אשר חתום עליו באותה אסיפה או באסיפה הקרובה לאחריה אדם המתאר עצמו או הנחזה כיושב ראש האסיפה שבה נחתם הפרוטוקול, יתקבל כראיה בלי הוכחה נוספת. כמו כן, אסיפת נושים שפרוטוקול דיוניה נחתם כאמור יראוה כאסיפה שנתכנסה, קיימה דיונים והחלטות כשורה אלא אם הוכח ההיפך.
  • עדות חייב או עד שנפטר – עדות שנתקבלה בבית המשפט בהליך מפי החייב, אשתו או כל עד אחר אשר נפטר - העדות או העתקה אשר נחזים חתומים בחותם בית המשפט, יהוו ראיה לדברים האמורים בהם. מדובר למעשה בחריג לכלל הראייתי לפיו אין עדות מפי השמועה. בדרך כלל לא ניתן להביא דברי אדם כראיה לאמיתות אותם דברים כאשר אותו אדם אינו נוכח במשפט (במצב זה ראיה היא לעצם אמירת הדברים ולא לאמיתות תכנם). עדות נפטר בהליך פשיטת הרגל מהווה אם כך, חריג.

כמו כן קובעת הפקודה מספר מסמכים הקשורים לפשיטת רגל אשר יתקבלו כראיה בכל הליך משפטי - עתירה בפשיטת רגל או העתק ממנה, צו או תעודה שניתנו על ידי בית המשפט, או העתק מהם, מסמך או העתק של מסמך, תצהיר או תעודה, אשר נעשו או ששימשו בהליכי פשיטת רגל או הליכים אחרים לפי פקודת פשיטת הרגל, כל עוד הם נראים כחתומים בחותם בית המשפט, או נחזים כחתומים בידי שופט או רשם בית המשפט, או אושרו כהעתק נכון ביד מזכיר ראשי של בית המשפט.

לסיכום,

בדומה לכל הליך משפטי, גם הליך פשיטת הרגל דורש ראיות. ככלל, חלים דיני הראיות הרגילים גם על הליך זה, אולם פקודת פשיטת הרגל קובעת הסדרים ספציפיים בנוגע לראיות בהליך פשיטת הרגל וכן קובעת את נפקותם הראייתית של מסמכים הקשורים להליך פשיטת הרגל, גם לגבי הליכים משפטיים אחרים.