www.pshitatregel.co.il                                     ברוכים הבאים לאתר פשיטת רגל, אנחנו כאן כדי לעזור!

פשיטת רגל

אסיפת נושים

פעמים רבות, חייבים אינם מסוגלים לשאת בחובותיהם והם "קורסים" תחת הלחץ הכלכלי והנפשי אשר טומנת בחובה התעמרות הנושים. במקרים כגון דא, ייתכן והחייב יהיה מעוניין ליהנות ממטריית ההגנה של פשיטת הרגל. הליכי פשיטת רגל אינם הליכים פשוטים והם עלולים להיות ארוכים ומתישים. עם זאת, במידה והם ינוהלו בחוכמה וביעילות, ייתכן והחייב יזכה (בסופם) לצו הפטר מחובותיו.

בקשת פשיטת רגל יכולה להיות מוגשת על ידי החייב או על ידי מי מנושיו. לאחר שמוגשת בקשה מסוג זה, בית המשפט מוסמך לתת צו כינוס נכסים לשם כינוס נכסי החייב. כינוס נכסים נעשה על ידי כונס הנכסים הרשמי. בין השאר, כונס הנכסים הרשמי מכנס אסיפת נושים אשר מטרתה לנסות ולהגיע להסדר פשרה בין החייב ובין נושיו. בכל שלב בהליכי פשיטת הרגל, גם לפני מתן צו הכינוס, החייב יכול לנסות ולהגיע להסדר עם נושיו ובכך לסיים את סאגת החובות הרובצת לפתחו.

אסיפת נושים - תנאים ומועד קיומה

אסיפת נושים מכונסת כאמור על ידי כונס הנכסים הרשמי והיא מתקיימת בד"כ במשרדי הכנ"ר. נושה אשר מעוניין להשתתף באסיפת הנושים, צריך להגיש תביעת חוב כנגד החייב לפחות יממה טרם מועד כינוס האסיפה. בפועל, כונס הנכסים הרשמי יאפשר גם לנושים אשר הגישו את תביעותיהם מאוחר יותר להשתתף באסיפה (ואף אם התביעה הוגשה במעמד האסיפה עצמו). אסיפת הנושים לא תתקיים בכל מעמד. החוק קובע כי חייבים להיות נוכחים בה שלושה נושים לפחות. במידה ולחייב ישנם שני נושים בלבד, אסיפת הנושים לא תתקיים אלא בנוכחות שניהם. לעיתים, נושים מוסרים את הסמכות לייצגם אותם לנציג בודד ובאופן זה הם מבטיחים את קיום האסיפה ואת תנאי המניין החוקי.

במסגרת אסיפת הנושים, כונס הנכסים הרשמי מציג בפניהם את תוצאות חקירתו בנוגע לחייב ואת תפיסתו באשר למצבו הכלכלי של האחרון. כמו כן, הנושים יכולים לחקור את החייב והוא מחויב לענות להם בכנות ולמסור להם את מלוא המידע המתבקש. התנהלות בחוסר תום לב כלפי הנושים באסיפת הנושים עלולה לפגוע בחייב בהמשך ועל כן מומלץ שלא להיכשל בכך.

מטרותיה של אסיפת הנושים

כאמור, במהלך אסיפת הנושים מחליטים הצדדים על הדרך על פיה ימשכו הליכי פשיטת הרגל בעניינו של החייב. במידה ויגיעו הנושים להסדר פשרה, יופסקו לאלתר הליכי פשיטת הרגל. במקרים בהם לא ניתן להגיע להסכם כאמור, יכולים הנושים להמליץ על מינוי נאמן לנכסי החייב. הנאמן חוקר את הנאשם בנוגע לאופן יצירת החובות והנסיבות אשר הביאו להגשת בקשת פשיטת הרגל. במסגרת תפקידו, הנאמן פועל למימוש נכסיו של החייב ולכיסוי חובותיו באמצעות התמורה. כונס הנכסים הרשמי מפקח על פעילותו של הנאמן. במידה ומדובר בחייב אשר צבר את חובותיו בחוסר תום לב (לדוגמא, התנהל באופן לא חוקי או נטל הלוואות שלא היה סיכוי כי יעמוד בפירעונן), לא יקבל האחרון את ההפטר תחת מטריית פשיטת הרגל.

עבור חייבים, אסיפת נושים יכולה להיות מעמד מביך במיוחד. מדובר בהתמודדות פרונטאלית וישירה עם הנושים ועם החובות. חוקר מטעם כונס הנכסים הרשמי מציג בפני הנושים את תוצאות חקירתו והמלצותיו. הנושים רשאים גם לחקור בעצמם את החייב במסגרת האסיפה, ולהפנות אליו שאלות רבות. פרוטוקול אסיפת הנושים

פרוטוקול אסיפת הנושים

במהלך האסיפה, הדברים אשר נאמרים בה מתועדים בפרוטוקול שנערך על ידי נציג כונס הנכסים הרשמי. יש לציין כי פרוטוקול זה עלול להיות חסר ולא מדויק (בגין קשיים טכניים ופערי הקלדה). בית המשפט עושה שימוש בפרוטוקול זה בבואו לדון בעניינו של החייב. אי לכך, מומלץ לנושים כי ייקחו עימם העתק של הפרוטוקול ויוודאו כי הדברים הכתובים בו משקפים את האסיפה.

החלטה באסיפת נושים

החלטה באסיפת נושים הינה החלטה דמוקרטית כאשר לכל אחד מהנושים כוח בהצבעה בהתאם לחובו. על מנת שהחלטה תתקבל באסיפה, עליה להיות מקובלת על ידי 51% מהנושים אשר מחזיקים 75% מהחוב. כמו כן, יש לקבל את חוות דעת כונס הנכסים הרשמי. במידה ואין התנגדות נוספת, החייב מוכרז כפושט רגל. נושה רשאי להתנגד להכרזה על פשיטת רגל של החייב כאשר הוא מעוניין כי חובו יפרע במלואו. התנגדות זו חייבת להיות מבוססת על נתונים אמיתיים.

אסיפת נושים שנייה

לעיתים, ישנו צורך לקיים אסיפת נושים שנייה. אסיפת נושים שנייה תכונס במידה ולא התקיים המניין החוקי לשם קיומה של אסיפת הנושים הראשונה (לדוגמא, לא הגיעו שלושה נושים של החייב לאסיפה). במסגרת אסיפת הנושים השנייה, לא קיימות דרישות רוב וניתן לקבל בה החלטות גם ללא נוכחות של מספיק נציגי נושים.

ע
דכון - החל מספטמבר 2009, ההנחייה מכונס הנכסים הרשמי הינה לא לקיים אסיפות נושים ראשונות בהליכי פשיטת רגל, וזאת כל אימת שהנושים והחייב אינם מבקשים את קיום האסיפה. החלטתו של כונס הנכסים הרשמי בעניין זה התקבלה בשל העובדה כי במרבית המקרים הנושים לא התייצבו לאסיפה ורק באסיפות בודדות בלבד האסיפה הגשימה את מטרתה. כונס הנכסים הרשמי כתב בהנחייתו כי "במישור המהותי, בשנים האחרונות כמעט שלא היו מקרים אשר במהלכם נושים וחייבים הצליחו להגיע להסדר ופשרה בשלב כה מוקדם בהליכי פשיטת הרגל. כמו כן, ההכרעה בנוגע לעתיד ההליכים נופלת בדרך כלל על פי חוות דעתו של הכנ"ר אשר מוגשת לאחר מכן לבית המשפט".