www.pshitatregel.co.il                                     ברוכים הבאים לאתר פשיטת רגל, אנחנו כאן כדי לעזור!

פשיטת רגל

העדפת נושים בפשיטת רגל

כאשר אדם מגיע למצב שבו הוא אינו יכול לפרוע חובות לנושים, ייתכן ותיעשה על ידי האחרון פניה להליך של פשיטת רגל. במסגרת הליך זה, בית המשפט נותן צו לכינוס נכסי החייב אשר מטרתו, בסופו של דבר, להביא לכך שנושי החייב יפרעו מנכסיו (באופן יחסי לחובם). יודגש כי גם הנושים יכולים להגיש בקשת פשיטת רגל כנגד חייב (לדוגמא, כאשר קיים חשש מפני הברחת נכסים). בניגוד להליכי ההוצאה לפועל, בהם החייב מתנהל באופן ספציפי מכל כל אחד מהנושים, הליכי פשיטת הרגל בודקים את חובותיו ויכולותיו הכלכליות של החייב כמכלול. דהיינו, לאחר כינוס כל נכסי החייב, שווים מוערך ותמורתם מחולקת בין הנושים באופן יחסי. עם זאת, הליכי פשיטת רגל עלולים להיווצר מצב שבו תהיה "תחרות" בין הנושים השונים (בעיקר משום שעצם הכניסה להליך פשיטת רגל מעידה על כך שנכסיו של החייב אינם מספיקים לפירעון החובות במלואם). החוק קובע כי במצב זה, העדפת נושה כזה על פני נושה אחר היא אסורה.

פקודת פשיטת הרגל קובעת כי תביעות אשר הוכרו לפיה, ישולמו בלי כל העדפה, בהתאם להוראות הפקודה. האיסור על העדפת נושים נובע מעיקרון על בדיני פשיטת הרגל, הוא עיקרון השוויון בין הנושים. בית המשפט מכיר בעיקרון חשוב זה, ולכן מפקח היטב על הליך פשיטת הרגל, על מנת לשמור על האינטרסים של הנושים. הפרת העיקרון עלולה לגרום להפסקת הליך פשיטת הרגל ואף לעתים לקפל בתוכה סנקציה פלילית.

חשוב להדגיש כי לא כל הנושים הם שווים. הכוונה בעיקרון השוויון בין הנושים היא לשוויון בין נושים מאותה דרגה. הכלל הנוגע לאיסור העדפת נושים קובע כי יש לחלק באופן שווה את התשלום מקופת כונס הנכסים (ביחס לגובה החוב) בין נושים שהם באותה דרגה בסדר העדיפויות. למה הכוונה?

סדר עדיפויות נושים

הנושים בדרגה הגבוהה ביותר הינם נושים מובטחים. נושים מובטחים הם אותם נושים אשר דאגו מראש להבטיח את פירעון חוב החייב כלפיהם באמצעות בטוחה, משכון. אלה הם אותם נושים אשר שיעבדו מראש נכס מנכסי החייב כערובה לפירעון החוב. לדוגמא, משכנתא. כאשר אדם נוטל משכנתא, על פי רוב הדירה ממושכנת לבנק. אי לכך, במקרה של פשיטת רגל, אותה דירה תיוחד לבנק מתוך מצבת נכסי החייב אצל כונס הנכסים, כך שהבנק יוכל להיפרע ממנה באופן ראשוני ובלעדי. כאשר מדובר בחברה בפירוק, ישנן דרגות נוספות של בעלי בטוחה מסוגים שונים. כמו כן בדרגה זו מצויים נושים אשר בידם נמצא נכס של החייב, אותו עיכבו כדין על בסיס זכות העיכבון. למשל, מוסך המעכב רכב לאחר שלא קיבל תשלום על התיקון (הפסיקה קבעה כללים בנוגע מצבים בהם יש התנגשות בין נושה בעל בטוחה לנושה בעל עיכבון).

חשוב לציין כי במידה ונושה מובטח רוצה להגיש בקשה לפשיטת רגל החייב, עליו לוותר על הערובה (וכך יהיה שווה במעמדו לנושים שאינם מובטחים), בדרגת העדיפות השלישית), לחלופין עליו לציין אמדן של שווי בטוחה. אותו אמדן יהווה את הסכום לגביו תהיה לנושה מובטח זה עדיפות. יתר החוב ייחשב כחוב שאינו מובטח ולגביו יהיה מעמד הנושה שווה למעמד שאר הנושים הלא-מבוטחים.

בדרגה השנייה לאחר הנושים המובטחים עומדים הנושים בדין. אלו הם אותם נושים אשר זכאותם כלפי החייב נובעת מהחוק, למשל שכר עבודה ומזונות. אחרונים בתור הם הנושים שלא נכנסים לקטגוריות הנ"ל. אלה יתחלקו במה שיישאר בקופת פשיטת הרגל (קופת כונס הנכסים), באופן יחסי לזכאותם כלפי החייב (פרו-ראטה).

מהי העדפה אסורה?

העדפה יכולה ללבוש מספר צורות. באופן הפשוט ביותר, מדובר בחלוקה כספים שאינה שווה בין נושים מאותה דרגת עדיפות. אולם, העדפת נושים יכולה להתבטא באמצעות שדרוג נושה על-ידי שינוי דרגתו בדירוג הנושים (לדוגמא, הפיכת נושה שאינו בדין ואינו מובטח לנושה מובטח). סעיף 98 לפקודת פשיטת הרגל קובע כי העדפה שכזו בטלה כלפי הנאמן ונחשבת למעשה מרמה, על-כן במידה והופר איסור ההעדפה ושולמו חובות בניגוד לאיסור, בית המשפט עלול בעקבות בקשת הנאמן (כונס הנכסים) להחליט על בטלות העברת הכספים שנעשתה בניגוד לאיסור. לעיתים, התנהלות כגון דא תיחשב כהתנהגות בחוסר תום לב ואף להביא לביטול פשיטת רגל. אי לכך, מומלץ להיזהר מהעדפת נושים, בקלה כמו גם בחמורה.

חריגים לעיקרון השוויון:

נושה מאוחר - סעיף 133 לפקודת פשיטת הרגל עוסק במצב בו הוכר חוב של נושה מסוים רק לאחר שכבר שולם תשלום מקופת פשיטת הרגל לשאר הנושים. לפי הסעיף, כל עוד קיים בקופה מספיק כסף ממנו ניתן לשלם תשלום בעתיד, תחילה יש לשלם לנושה המאוחר את המגיע לו עד כדי יצירת שוויוניות בינו לבין שאר הנושים. אם אין בקופה סכום נוסף המאפשר חלוקה בעתיד, לא ידרשו הנושים אשר כבר קיבלו כספים להשיב אותם. זאת, כדי למנוע פגיעה בנושים שפעלו במועד להגשת תביעות החוב, ולהגן על הסתמכותם של אותם נושים כאשר ההנחה היא שכבר עשו שימוש בכספים שקיבלו. הפסיקה החילה סעיף זה גם במקרה בו קבוצת נושים לא גילתה מעורבות בהליך פשיטת הרגל, וקבעה שאין במקרה זה לחייב את הנושה אשר היה פעל באופן נמרץ בהליך להחזיר כספים שכבר קיבל.

בני זוג - סעיף 83 לפקודת פשיטת הרגל קובע כי בני זוג אינם זכאים לתבוע תשלום מקופת פשיטת הרגל, אלא לאחר שנפרעו ממנה שאר הנושים. סעיף זה למעשה מכונן דרגה אחרונה בסדר עדיפויות הנושים ומעמיד נושים שהם בני זוג של החייב בעדיפות אחרונה. מדובר בחריגה הפוגעת בעיקרון השוויון, אולם חשוב לציין כי בית המשפט נוהג לפרש הוראות הפוגעות בעיקרון השוויון בין נושים באופן מצמצם. על כן קבע בית המשפט כי הוראת הסעיף חלה במקרים חריגים בלבד, ואף נקבעו מקרים בהם בני הזוג של החייב יהיו שווים ליתר הנושים.

לסיכום,

בעת פשיטת רגל (או פירוק) חלק עיקרון השוויון בין הנושים, ממנו נגזר איסור העדפת נושים. לא מדובר בשוויון בין כלל הנושים אלא בשוויון בין הנושים בכל דרגה. ראינו שישנו סדר עדיפויות נושים- בעלי הזכות החזקה ביותר הם הנושים בעלי הבטוחה, אחריהם נושים על פי דין, לאחריהם כל שאר הנושים. חשוב לזכור כי ישנם חריגים לעיקרון השוויון- כאשר מדובר בנושה מאוחר או בנושה שהוא בן זוג של החייב. העיקרון הוא עיקרון מרכזי בדיני פשיטת הרגל ולכן הדין מחמיר עם מי שמפר אותו.