www.pshitatregel.co.il                                     ברוכים הבאים לאתר פשיטת רגל, אנחנו כאן כדי לעזור!

פשיטת רגל

נושה מובטח

אחד העקרונות היסודיים של הליכי פשיטת רגל הינו עיקרון השוויון בין הנושים. על פי עיקרון זה, כל נושה אמור להיפרע באופן שוויוני ביחס לנושים האחרים ובהתאם לגובה החוב של החייב כלפיו. עם זאת, עיקרון השוויון חל רק כאשר מדובר בנושים הנמצאים על אותה מדרגה. ישנם חובות מובטחים אשר הדין לגביהם הינו שונה. חובות מובטחים הינם חובות אשר קודמים לחובות רגילים. אי לכך, הנושים הרגילים אינם יכולים להיפרע בטרם נפרעו החובות המובטחים והחובות בדין קדימה.

נושה מובטח מוגדר בסעיף 1 לפקודת פשיטת הרגל. על פי הגדרה זו, מדובר בנושה אשר יש בידיו שעבוד או עיכבון על נכסי החייב או על חלק מהם, בחזקת ערובה לחוב המגיע לו. דהיינו, נושה מובטח הינו אחד משניים – בעל משכון או בעל זכות עיכבון.

שעבוד - שיעבוד הינו הסכם אשר במסגרתו אדם מתחייב שבמידה והחוב לא ישולם, הנושה יהיה זכאי להיפרע מנכס אשר נמצא בידיו. שעבוד יכול להיות משכון לפי חוק המשכון, או משכנתא לפי חוק המקרקעין. חשוב להדגיש כי כאשר מדובר במשכון, הדבר מחויב ברישום המשכון ברשם המשכונת או בהפקדה פיסית של המשכון אצל הנושה. המטרה של הרישום הינה להעניק לו פומביות כלפי כולי עלמא (ובעיקר כלפי הנושים האחרים). דהיינו, ההנחה היא כי במידה והנושים לא ידעו כי החייב נתן משכון מסוים כאשר הם התקשרו עימו מבחינה כספית, ייתכן ולא יהיה ניתן "להשתמש" בו כדי לזכות בסטאטוס של נושה מובטח.

מיסים - מיסים מסוימים על פי פקודת המיסים (גבייה).

עיכבון - ישנם נושים אשר יש בידם נכס של החייב כאשר זה חב חוב כספי כלפיהם. ייתכן ולנושים אלה קיימת זכות עיכבון בעניין הנכס שבידם. נושה זה רשאי לעיתים לעכב את השבת החפץ עד לפירעון חוב כלפיו. דוגמא "קלאסית" לכך הינו בעל מוסך אשר איננו משחרר את רכבו של החייב עד לפירעון התשלום.

זכויות נושה מובטח לעומת זכויות נושה רגיל

מתוקף חשיבותם של החובות המובטחים, הנושים אשר מחזיקים בהם הינם נושים מובטחים. אי לכך, נושים אלה  נהנים ממספר זכויות ביתר על פני חייבים רגילים. למעשה, נושה מובטח רשאי לפעול באחת מארבעת הדרכים הבאות:
  1. לסמוך על הערובה - הנושה המובטח רשאי שלא לפנות להליכי פשיטת הרגל ולסמוך על הערובה אשר בידיו. במקרים אלו, חשוב להדגיש כי הנאמן הינו בעל סמכות לבדוק את הערובה ולהשתמש בזכותו לפדותה.
  2. לממש את הערובה בכוחות עצמו – הנושה המובטח רשאי לפעול למימוש עצמאי של הערובה אשר בידיו. במקום בו קיים הפרש בין התמורה לבין החוב, הנושה יכול להגיש תביעת חוב על ההפרש.
  3. לשום את הערובה – הנושה המובטח רשאי לשום את הערובה ולהגיש תביעת חוב כנגד החייב בגין ההפרש (תוך ניכוי סכום השומה). במקרה זה, הנושה זוכה להיות חלק מהליך פשיטת הרגל תוך שהוא איננו מוותר או מממש את הערובה. הנושה יוכל להיפרע מהחייב כנושה רגיל.
  4. וויתור על הערובה – נושה מובטח רשאי גם לוותר על הערובה תוך שהוא מעביר אותה לנאמן. במקרה זה, הנושה יגיש תביעת חוב לנאמן בגין חובו. וויתור זה מאיין את הופך את הנושה המובטח לנושה רגיל המקבל דיבידנד כנושה רגיל.
     
נושה מובטח באסיפת נושים

אסיפת נושים הינה אסיפה אשר במסגרתה נפגשים כונס הנכסים הרשמי, הנושים והחייב. במהלך האסיפה, הצדדים מעלים טענות בדבר יכולתו של החייב לשלם את חובותיו ועמדת בעלי הדין בדבר הליכי פשיטת הרגל. במהלך האסיפה מתנהלת הצבעה של הנושים בדבר ההצעות השונות לפירעון חובו של החייב. ככל שהחוב לנושה מסוים גדול יותר, כך הצבעתו הינה בעלת משקל רב יותר באסיפת הנושים. נושה מובטח מצביע באסיפת הנושים על בסיס ההפרש שבין החוב לבין שווי הערובה שבידיו.

לסיכום, נושה אשר תובע מהחייב חוב מובטח, נהנה ממספר יתרונות במהלך פשיטת הרגל. כמו כן, ידוע כי חובות מובטחים הינם חובות אשר קל יותר להיפרע מהם (לעומת חובות רגילים וחובות בדין קדימה).