www.pshitatregel.co.il                                     ברוכים הבאים לאתר פשיטת רגל, אנחנו כאן כדי לעזור!

פשיטת רגל

כונס הנכסים הרשמי

כונס הנכסים הרשמי (כנ"ר) הינו רשות מנהלית ברת סמכות שלטונית בנושאים הנוגעים לפשיטת רגל (כמו גם פירוק חברה והוצאה לפועל). בקשת פשיטת רגל יכולה להיות מוגשת על ידי החייב או על ידי אחד מנושיו. כונס הנכסים הרשמי מעורב בהליכי פשיטת הרגל למן הגשת בקשת פשיטת הרגל. בטרם מגיעה הבקשה לפתחו של בית המשפט, כונס הנכסים הרשמי מקבל את המסמכים הרלבנטיים ומגבש עמדתו לגבי בקשתו של החייב. עמדתו זו של הכונס מושפעת מהתנהלותו של החייב, מסכום חובותיו, עיתוי הגשת הבקשה וכדומה. כמו כן, כונס הנכסים הרשמי רשאי לבקש מהחייב מסמכים נוספים ולבצע חקירה בעניינו, בטרם הוא מגבש את המלצותיו.

על פי סעיף 18(ה) לפקודת פשיטת הרגל, המלצתו של כונס הנכסים הרשמי מועברת לבית המשפט במסגרת הדיון בבקשת פשיטת הרגל. יודגש כי הכנ"ר רשאי לבקש מן החייב להציג בפניו מסמכים נוספים רלבנטיים. כמו כן, התנהלותו של החייב מול כונס הנכסים חייבת להיות כנה ואמיתית. במידה והכנ"ר יחשוד כי החייב מנסה להבריח נכסים ו/או להעלים מידע, הדבר עלול למצוא ביטוי בהמלצתו.

כמו כן, ייתכן והתנהלות כגון דא תביא לדחיית בקשתו של החייב להכרזה עליו כפושט רגל, שכן בתי המשפט מייחסים משקל רב להמלצתו של הכונס. ההלכה הפסוקה קובעת כי התנהלותו של החייב נבחנת גם לאחר הגשת בקשת פשיטת הרגל ובמסגרת המסמכים הרלבנטיים המצורפים לבקשה וההתנהלות מול הכונס הרשמי. לדוגמא, חייב אשר איננו מגלה את כל נכסיו בדו"חות שהגיש לכנ"ר, או שנמנע מהתייצבות לחקירה או הצגת מסמכים ובין היתר דו"חות כספיים, עלול להיחשב ככזה אשר איננו משתף פעולה עם כונס הנכסים הרשמי.

המשקל של המלצת הכנ"ר

כאמור, בתי המשפט נוטים לראות בכונס הנכסים הרשמי כסמכות מנהלית אובייקטיבית אשר להמלצותיה משקל רב. על פי רוב, בתי המשפט לא יסטו מהמלצתו של הכנ"ר. עם זאת, ההחלטה הייתה ותהיה תמיד בידי בית המשפט. אי לכך, ישנם מקרים בהם בית המשפט מחליט בניגוד להמלצת הכנ"ר, וזאת בהתאם להצגת הנסיבות והנתונים על ידי המבקש.

תפקידו של כונס הנכסים הרשמי בתור נאמן זמני

במידה ובית המשפט מקבל את בקשת פשיטת הרגל, השופט מוסמך לתת צו כינוס לנכסי החייב עד לתום ההליכים בעניינו. לאחר מתן צו הכינוס, נכסיו עוברים לקופת כונס הנכסים הרשמי אשר משמש עבורם כנאמן זמני. תפקידו של כונס הנכסים הרשמי בתור נאמן זמני הינו לפעול על מנת להגדיל את קופת פשיטת הרגל וזאת על ידי איתור נכסיו השונים של החייב. כונס הנכסים הינו בעל סמכויות במסגרת תפקיד זה. לדוגמא, הכנ"ר רשאי לדרוש מהחייב להציג בפניו מסמכים שונים ולקבל פרטים בדבר העברת נכסים בטרם הגשת בקשת פשיטת הרגל. במקביל, נושי החייב יכולים להפנות דרישות כספיות לכונס הנכסים.

כינוס אסיפת נושים ופיקוח על הנאמן לאחר הכרזה על פשיטת רגל

במקביל לכינוס נכסיו של החייב, הכנ"ר מארגן אסיפת נושים אשר נערכת במעמד החייב ונציג מטעמו. במסגרת אסיפה זו, הנושים מתבקשים לענות על הצעות פשרה והסדר המוצעות על ידי החייב, וזאת בכדי לסיים את סאגת החובות. בסופו של דבר, מתקיים דיון בעניינו של החייב בתוך חצי שנה לכל היותר ממועד צו הכינוס. 15 ימים לפני הדיון, כונס הנכסים הרשמי מגיש לבית המשפט את המלצותיו. במידה והצדדים הגיעו לפשרה, בית המשפט מוסמך לאשר אותה ולהביא לסיום הליכי פשיטת הרגל. אם הצדדים לא השכילו להסכים על הסדר או פשרה, בית המשפט יכול להכריז על החייב כפושט רגל, לתת לו צו הפטר מחובותיו, או להאריך את המועד לדיון נוסף (אשר יאפשר לצדדים לנסות ובכל זאת להגיע להסכם).

במידה והחייב מוכרז כפושט רגל, ימונה לו נאמן קבוע לנכסיו. נאמן זה יחליף את כונס הנכסים הרשמי והוא ימונה על פי הסכמת הנושים, באישורו של כונס הנכסים הרשמי, או על ידי בית המשפט. לאחר שהתמנה נאמן קבוע, כונס הנכסים הרשמי מפקח על פעולותיו והוא מקבל לידיו דו"חות שונים מהנאמן לאורך ההליך.