www.pshitatregel.co.il                                     ברוכים הבאים לאתר פשיטת רגל, אנחנו כאן כדי לעזור!

פשיטת רגל

עיכוב הליכים בפשיטת רגל

אחת הסיבות המרכזיות אשר בגינן חייבים מחליטים לפנות לפשיטת רגל הינה התעמרות נושים. דהיינו, החייב פונה להליכי פשיטת הרגל בשל מרדף נושים המתדפקים על דלתותיו והליכי אגרסיביים מטעם ההוצאה לפועל המפרים את שגרת חייו ומונעים ממנו אורח חיים תקין. יתרון מרכזי של פשיטת הרגל בא לידי ביטוי בכך שלאחר שהוגשה בקשת פשיטת הרגל, בית המשפט רשאי להמציא לטובת החייב צו עיכוב הליכים.

צו עיכוב הליכים מפסיק באחת את הפעולות המשפטיות הננקטות על ידי גורמים שונים כנגד החייב. דוגמא "קלאסית" לכך הינה ביטול הגבלה על רישיון נהיגה (שהוטלה מחמת הליכי הוצאה לפועל). כמו כן, עיכוב ההליכים מונע נקיטת הליכים חדשים כנגד החייב ללא קבלת אישור ורשות לכך מבית המשפט המחוזי. באמצעות צו עיכוב ההליכים, החייב "קונה" לעצמו מעט שקט ויכול להתמודד מול גוף אחד (כונס הנכסים הרשמי או הנאמן) ולא שורה אורכה של נושים בעלי אינטרסים שונים וגחמות לרוב.

סעיף 22 לפקודת פשיטת הרגל קובע כי בית המשפט רשאי, במסגרת צו זה, להורות על עיכובם של הליכי הוצאה לפועל, תובענות ואמצעים אחרים המופעלים כנגד החייב. במידה והבקשה הוגשה על ידי החייב, וטרם ניתן צו לכינוס נכסיו, בית המשפט לא יורה על עיכוב הליכים אלא בהתאם לתנאים שיתוארו בהמשך. לעיתים, בעת שמוגשת בקשת פשיטת רגל, מתנהלים כנגד החייב הליכים משפטיים בערכאות אחרות. במקרים כגון דא, בית משפט או בית דין אשר הוכח לו כי מתנהלת כנגד החייב עתירת פשיטת רגל, רשאי להורות על עיכוב ההליכים המשפטיים או להתנות את המשכם בתנאים מסוימים שיראו לו לנכון.

סעיף 22 לפקודה קובע גם שני חריגים בנוגע לעיכוב הליכים. ראשית, צו עיכוב הליכים איננו תקף כלפי הליכים משפטיים אשר צו הפטר לא ישמש הגנה מפניהם. שנית, בית המשפט איננו מורה על עיכוב הליכים כנגד נושים מובטחים או בעלי משכנתא, וזאת כנגד ניסיונות האחרונים להפעיל את תרופותיהם המשפטיות כנגד החייב על בסיס הערובה שבידם.

לפני מתן צו הכינוס

כפי שצוין לעיל, בקשה לעיכוב הליכים טרם מתן צו הכינוס איננה כלולה בסעיף 22 לפקודה. במקרים אלה, מדובר ב"בקשה לצו זמני". על פי סעיף 22א' לפקודת פשיטת הרגל, על בסיס נימוקים אשר יירשמו, ובהתאם לשמיעת כונס הנכסים הרשמי, בית המשפט רשאי להעניק לחייב צו עיכוב הליכים זמני. צו זה ניתן תחת תנאים מגבילים הנקבעים על ידי בית המשפט, והוא תקף ל-45 ימים לכל היותר. במידה והחייב ממלא אחר התנאים הקבועים בצו, הוא יהיה בתוקף עד למתן החלטה בעניין פשיטת הרגל. עם זאת, הפרת התנאים הקבועים בצו הזמני תביא לפקיעתו בתום התקופה.