www.pshitatregel.co.il                                     ברוכים הבאים לאתר פשיטת רגל, אנחנו כאן כדי לעזור!

פשיטת רגל

אכיפת צו פשיטת רגל שניתן בחו"ל

פש"ר 6403-09

האם ניתן לאכוף בישראל צו פשיטת רגל אשר ניתן כנגד חייב בחו"ל, וזאת כאשר יש לאחרון נכסים בארץ הקודש? סוגיה אשר זהו עניינה הונחה לפתחו של בית המשפט המחוזי בירושלים. השופט, דוד מינץ, קבע בפסק דין תקדימי כי ניתן לענות על שאלה זו בחיוב. בפסק הדין נקבע כי אין מניעה להכיר בפשיטת הרגל אשר במסגרתה ניתן צו באנגליה, גם בישראל. דהיינו, בדומה לכל פסק חוץ, גם את הצו הנ"ל היה ניתן לקלוט בישראל באמצעות אכיפה ו/או הכרה בו.

מדובר בפרשה אשר עסקה באיש עסקים אנגלי שנקלע לחובות. בעקבות מצבו הכלכלי הקשה, ניתן כנגד החייב צו פשיטת רגל באנגליה. בית המשפט בלונדון הורה על מינוי כונסת נכסים לנכסיו של החייב. היות ועסקינן באדם אשר החזיק בנכסים בישראל, הוגשה לבית המשפט בירושלים בקשה לאכיפת הצו ומינוי כונס נכסים ישראלי. מבקשה זו הוחרג נכס בבעלות אשתו של החייב. כונס הנכסים הישראלי פנה לבית המשפט והגיש בקשה למימוש דירה של החייב אשר הייתה רשומה של שם הוריו, וזאת כאשר היה קיים עליה משכון לטובת החייב. כונס הנכסים הישראלי טען כי חרף רישום הדירה על שמם של ההורים, עסקינן בנכס בבעלות החייב.

כמו כן, כונס הנכסים הישראלי ביקש להביא למימוש מיטלטלין אשר היו בנכס בבעלות אשתו של החייב, וזאת משום שנטען כי מדובר במיטלטלין של החייב שנרכשו על ידו. האישה וההורים התנגדו לבקשה. האחרונים טענו, בין השאר, כי לא ניתן לאכוף בישראל צו פשיטת רגל אשר מקורו בבית המשפט בלונדון. נטען כי התנאים לשם אכיפת הצו שניתן באנגליה לא התקיימו במקרה דנן.

"נמל התעופה בן גוריון איננו מקלט לחייבים"

כפי שצוין לעיל, בית המשפט קיבל את הבקשה לאכיפת הצו. נקבע כי אין כל מניעה להכיר בפסק דין זר בסוגיות הנוגעות לפשיטת רגל, הן באופן עקיף והן באופן ישיר. במקרה דנן, השופט קבע כי לא התקיימו התנאים לשם הכרה בצו פשיטת הרגל באופן ישיר, אלא בדרך אגבית. נקבע כי לאחר ההכרה בצו, הדין אשר יחול על העברת המיטלטלין יהיה הדין האנגלי, והדין לגבי העברת המקרקעין, יהיה הדין הישראלי.

"עלינו להימנע ממצב שבו ישראל תהפוך למדינת מקלט לחייבים אשר ידעו כי צווי פשיטת רגל שניתנו כנגדם במקומות אחרים לא יהיו תקפים עם הנחיתה בנמל התעופה בן גוריון", כתב השופט בהחלטתו, "אי לכך, עלינו ליישר קו עם המגמה האוניברסאלית והגלובאלית, ולהכיר בכך שדין נושה ישראלי כדין נושה זר". לגופו של עניין, בית המשפט קבע כי עלה בידיו של כונס הנכסים הישראלי להוכיח את התנאים אשר היו דרושים לשם ביטול הענקת הדירה להורי החייב. אי לכך, נקבע כי ניתן לממש את הדירה. באשר למיטלטלין, נקבע כי כונס הנכסים הישראלי היה רשאי לממש רק את מחציתם, וזאת בשל בעלותה של אשתו של החייב על המחצית השנייה.