www.pshitatregel.co.il                                     ברוכים הבאים לאתר פשיטת רגל, אנחנו כאן כדי לעזור!

פשיטת רגל

מבטחים והליכי פשיטת רגל

מבטחים הינה קרן ייחודית אשר מבוטחים במסגרתה כספי פנסיה של עובדים רבים. במקרים בהם אדם נקלע לחובות כלכליים, ייתכן והוא יבקש להכריז עליו כפושט רגל. לא אחת, כונס הנכסים הרשמי יבקש להתחקות גם אחר כספי הפנסיה של פושט הרגל. להלן דוגמא למקרה בו מבטחים סירבה להעביר את כספי הפיצויים הצבורים של החייב, וזאת ללא חתימתו של האחרון ואישור מהמעסיק. חשוב להדגיש כי במסגרת פשיטת רגל, ישנם נושים אשר "נהנים" מזכויות יתר לעומת נושים אחרים. דוגמא לכך היא ההגנה על זכויות עובדים בפשיטת רגל.

מבטחים טענה כי במשרדיה בסניף בחיפה התקבלה פנייתו של הנאמן על נכסי החייב לפיה בית המשפט החליט להורות לה על העברת הכספים הצבורים בקרן הפנסיה לטובת החייב לכונס הנכסים הרשמי (ומשם לקופת פשיטת הרגל). לטענתה, הפנייה הועברה לטיפול המחלקה המשפטית הפועלת אצלה. ב"כ מבטחים פנה לנאמן ואמר לאחרון כי החלטת בית המשפט לא הובאה לידיעת מבטחים. אי לכך, הנאמן דאג להעביר את ההחלטה למבטחים עוד במהלך אותו היום.

בתגובה, מבטחים טענה כי בהתאם לנהלים והחוק, על מנת לשחרר את כספי החייב במקרה דנן, היה צורך להחתים את האחרון על "טופס בקשה והצהרה למשיכת כספים". כמו כן, נטען כי היה צורך ב"אישור מהמעסיק של החייב למשיכת כספי הפיצויים" (נטען כי ללא אישור כאמור, הכספים היו צריכים להיות מועברים למעסיקו של החייב). מבטחים ביקשה לראות גם טופס 161 על מנת לחשב במועד משיכת הכספים מהקרן את שיעור המס.

המבקשת טענה כי הנאמן "ציין כי יחתים את החייב על הטפסים המדוברים ויעביר את המסמכים הרלבנטיים". ב"כ מבטחים טען כי הוא "הופתע" לגלות שהנאמן חזר בו מהסכמתו ופנה למשרד ב"כ מבטחים בטענה כי "לא התחייב מעולם על החתמת החייב על הטפסים והמסמכים". אי לכך, טען ב"כ מבטחים, לא הייתה ברירה אלא להודיע לנאמן כי נוכח סירובו לא יהיה ניתן למלא אחר החלטת בית המשפט.

כספי פנסיה בפשיטת רגל

מבטחים הפנתה את בית המשפט להוראות סעיף 81(1א) לפקודת פשיטת הרגל. לטענתה, מדובר בסעיף אשר הכיל בתוכו "הוראות ברורות באשר לפדיון כספי פנסיה הצבורים לטובתו של חייב בקרן". כמו כן, בית המשפט הופנה על ידי מבטחים גם להלכה הפסוקה אשר ניתנה בתיק הוצל"פ 9-81-28439-01 ובו נאמר כי "נאמן או כונס נכסים אינם רשאים לשבור קרן פנסיה של חייב ומדובר בזכות אישית הנתונה לחייב בלבד". נטען כי היות ובית המשפט החליט על "שבירת" קרן הפנסיה במקרה דנן, מבטחים "לא תסרב לשחרר את הכספים הצבורים". עם זאת, נטען כי "לאור תפקידה של מבטחים כנאמן על כספי המבוטחים בקרנות השונות", היא "עומדת על כך שהחייב - הוא ורק הוא - יחתום על ההוראה למשיכת הכספים".

בית המשפט קבע כי מבטחים הייתה צריכה להעביר את הכספים המדוברים לכונס הנכסים הרשמי, והיה די בהחלטתו לשם כך. מבטחים ביקשה לקבל את אישורו של המעסיק בטרם היא תעביר את הכספים הרלבנטיים לכונס הנכסים הרשמי. בית המשפט קבע כי היה די בחתימתו של החייב על הטפסים, ובהחלטת בית המשפט, בכדי להורות למבטחים להעביר הכספים. נקבע כי החייב יתייצב לשם חתימה על המסמכים הרלבנטיים במשרדי מבטחים וזאת לשם העברתם לקופת פשיטת הרגל.