www.pshitatregel.co.il                                     ברוכים הבאים לאתר פשיטת רגל, אנחנו כאן כדי לעזור!

פשיטת רגל

התנגדות להתראת פשיטת רגל - תביעה שכנגד

רע"א 1332/05 יהושע רוזנצוויג נגד בנק לאומי לישראל בע"מ

סעיף 5(6) לפקודת פשיטת הרגל קובע כי חייב אשר איננו מציית להתראת פשיטת רגל מבצע למעשה מעשה פשיטת רגל. מעשה פשיטת רגל הינו עילה להגשת בקשת פשיטת רגל כנגד החייב על ידי נושה. דהיינו, בקשה להכניס חייב במסגרת פשיטת רגל. עם זאת, גם חייב אשר איננו מציית להתראה, יכול שלא להיתפס כמבצע מעשה פשיטת רגל, וזאת כאשר קיימת כנגד הנושה טענת קיזוז, תביעה שכנגד, או דרישה שכנגד, וזאת באשר לסכום שאיננו נמוך מסך החוב הפסוק.

המונח "תביעה שכנגד" בסעיף זה איננו זהה במשמעותו למונח "תביעה שכנגד" בתקנה 52 לתקנות סדר הדין האזרחי. במקרה השני, מדובר בתביעת נתבע כנגד התובע אשר מוגשת במסגרת כתב ההגנה של האחרון ובירורה מתבצע באותו ההליך. תביעה שכנגד לפי פקודת פשיטת הרגל הינה שונה וזאת משום שהתראת פשיטת הרגל שהוגשה כנגד החייב מתבססת על פסק דין אשר ניתן זה מכבר והליך שנפתח על ידי הנושה הסתיים. במילים אחרות, התנגדות להתראת פשיטת רגל לא תתקבל רק על בסיס טענה סתמית של חייב כי מגיע לו מהנושה חוב כספי העולה על החוב הפסוק. דהיינו, הליכי פשיטת הרגל לא ייעצרו על בסיס טענה כגון דא. על פי פקודת פשיטת הרגל, בסעיף 5(6), במידה והחייב היה יכול להעלות את טענותיו בנוגע לחוב הנגדי במסגרת ההליך המקורי, לא יתאפשר לו לעצור את הליכי פשיטת הרגל על בסיס טענה זו.

דוגמא לפסק דין

להלן דוגמא למקרה כאמור. הנושה, בנק לאומי לישראל הגיש כנגד חברה בבעלות החייב תביעה כספית בשנת 1997. החייב ובת זוגו (בעלי השליטה בחברה והערבים לחובותיה) לא התייצבו לדיון ופסק דין במעמד צד אחד חייב אותם בתשלום כמיליון וחצי שקלים. החייב פעל רבות על מנת לסכל את החוב ובשלב מסוים הוגשה על ידו תביעה כנגד הבנק על סך 3 מיליון שקלים. הליכים אלה היו תלויים ועומדים כאשר הבנק הגיש כנגד החייב התראת פשיטת רגל. החייב טען כי התביעה אשר הוגשה על ידו כנגד הבנק, ואשר הסכום הנתבע בה היה גבוה פי שניים מהחוב הפסוק, הייתה עילה לביטול פשיטת הרגל כנגדו ועילה לקבל את התנגדותו להתראת פשיטת הרגל.

בית המשפט קבע כי אין ספק שאם החייב יזכה בתביעתו, ובהנחה שהסכום בו הוא יזכה יעלה על החוב הפסוק לטובת הבנק, הרי שהחוב הפסוק מחוק יימחק. דהיינו, לא תהיה תכלית להליכי פשיטת הרגל. עם זאת, בית המשפט ציין כי לא די בהעלאת הטענה על מנת לקבל התנגדות, ומוטל על חייב כגון דא "להוכיח כי מדובר בתביעה בעלת משקל מסוים ושקיים סיכוי ממשי כי היא תתקבל". במילים אחרות, החייב היה צריך להוכיח שתביעתו כנגד הנושה הייתה "אמיתית" ו"בעלת סיכויים סבירים להצליח". במקרים מסוג זה, בית המשפט בוחן את הנסיבות הספציפיות העומדות לפניו. במקרה דנן, בית המשפט דחה את ההתנגדות וקבע כי על בסיס הראיות שהוצגו בפניו, מדובר היה בתביעה בעלת "סיכויי הצלחה מעטים" ודי לחכימא ברמיזה.