www.pshitatregel.co.il                                     ברוכים הבאים לאתר פשיטת רגל, אנחנו כאן כדי לעזור!

פשיטת רגל

כישלון עסקי - תום לב בפשיטת רגל

במקרים בהם החובות גבוהים מנשוא, פשיטת רגל הינה הליך אשר יכול להעניק לחייב הזדמנות לפתוח דף חדש בחייו, וזאת עם קבלת "הפטר" מחובותיו. כאשר חייב מוצא עצמו במצב שבו הוא אינו יכול לעמוד בהתחייבויותיו כלפי הנושים, הוא רשאי לפנות לבית המשפט בבקשה להכריז עליו כפושט רגל. יודגש כי בקשת פשיטת רגל יכולה להיות מוגשת גם על ידי נושי החייב, וזאת מחמת טעמים שונים.

בכל מקרה, ברור לכל כי הליך פשיטת הרגל הינו הליך אשר מקל מאד עם החייב ומיטיב עמו. עובדה זו עלולה להוביל לניצול לרעה של ההליך על ידי חייבים. לא קשה לדמיין מצב שבו אדם ייקח על עצמו התחייבויות שונות ויבזבז כספים בצורה מופרזת, בידיעה שהוא יוכל להסתמך על הליך פשיטת רגל עתידי ובייחוד על ההפטר הנכסף. כמו כן, חשוב להגן על האינטרסים של הנושים, אשר נפגעים בהליך פשיטת הרגל. לנושים אלו עומדות זכויות מול החייב. זכויות אלה, אשר במקרה טוב יתממשו באופן חלקי, הן זכויות קנייניות, ואסור לאפשר ל"נוכלים" לנצל את הליך פשיטת הרגל בכדי לפגוע בזכויות אלה. לשם כך, פקודת פשיטת הרגל מייצרת איזונים בין האינטרס בהגנה על החייב לבין זכויות נושים. בית המשפט בוחן היטב בקשות לפשיטת רגל, ולא כל בקשה נענית בחיוב. המבחן המשמעותי ביותר אותו בוחן בית המשפט הוא מבחן תום הלב של החייב.

תום ליבו של החייב

תום הלב של החייב נבחן לאור שתי תקופות: תקופת צבירת החובות, והתקופה המתחילה עם פתיחת הליך פשיטת הרגל. בבחינת תום הלב בהליך פשיטת רגל, בוחן בית משפט ביו היתר את שיתוף הפעולה של החייב עם כונס הנכסים - אם לא הסתיר החייב מידע, אם הבריח נכסים, בית המשפט בוחן את פעולות החייב, כך למשל, כניסה לחובות נוספים בתקופת הליך פשיטת הרגל מהווה התנהגות בחוסר תום לב מובהק. בתקופת צבירת החובות, ההלכה הפסוקה קבעה מצבים בהם התנהגות מסוימת של החייב תעלה כדי חוסר תום לב. לדוגמא, בזבזנות תוך סיכון כספי הנושים, אי חוקיות כלשהיא, רמאות, כוונה להתחמק מתשלום החובות. עולה אפוא השאלה, האם כישלון עסקי מהווה חוסר תום לב, העלול לעמוד בדרכו של החייב להכרזה עליו כפושט רגל?

כישלון עסקי - האם מדובר בחוסר תום לב?

ככלל, כישלון עסקי הוא מה שמוביל חייבים רבים לפתוח בהליכי פשיטת רגל. עם זאת, ישנם מצבים בהם בית המשפט לא יכריז פושט רגל על מי שכשל בעסקיו. בית המשפט יבחן את התנהלות העסק, כדי לבחון האם פעל החייב בחוסר תום לב.

ברבות השנים, הפסיקה קבעה כי דרכי התנהלות שונות מצד החייב מהוות התנהלות בחוסר תום לב. כך למשל, כישלון עסקי יכול במצבים מסוימים להעיד על חוסר תום לב של החייב. לעניין תום הלב בתקופת צבירת החובות, בית המשפט בוחן, בין היתר, האם החייב נקט בפעולות על מנת למנוע או למזער את הידרדרותו הכלכלית. כך יתכן שכישלון עסקי אשר נבע מרשלנות החייב, יצביע על חוסר תום לב מצידו, שכן אם העסק עמד לקרוס והחייב היה יכול למנוע זאת - ולא פעל כנדרש - הוא למעשה נמנע מלנקוט בפעולה כדי למנוע את הידרדרותו הכלכלית.

כמו כן, ניהול עסק שווא מהווה חוסר תום לב לפי הפסיקה ולכן חייב אינו יכול להיבנות על כישלון עסקי של עסק מסוג זה. עם זאת, לא מדובר בסוגיות אשר הינן "שחור ולבן". לדוגמא, במקרים מסוימים, ניהול עסק בלתי חוקי לא יהווה בהכרח פעילות בחוסר תום לב (אלא אם כן מדובר באי חוקיות חמורה הפוגעת בתקנת הציבור). מצב נוסף בו כישלון עסקי יהווה התנהלות בחוסר תום לב הוא מצב בו מדובר בעסק שני של אותו החייב, באותו תחום שכבר כשל בו בעבר. בנוסף לפסיקה, מצויים בפקודת פשיטת הרגל סעיפים המסייגים מתן "הפטר": בין היתר אי ניהול פנקסי חשבונות המראים במידה מספקת את הפעולות העסקיות של החייב במשך שלוש השנים שקדמו לבקשת פשיטת הרגל והזנחה פושעת של עסקי החייב.

חשוב לציין, כי הנטל על הוכחת תום הלב הוא על החייב. עליו להוכיח כי פעל בתום לב בתקופת צבירת החובות. על החייב להוכיח שכישלונו העסקי היה אמיתי ולא נבע מהזנחתו או רשלנותו. לשם כך על החייב לספק דו"חות כספיים וראיות נוספות לבית המשפט.

לסיכום,

כישלון עסקי הוא מה שמוביל רבים לפתוח בהליך פשיטת רגל. עם זאת, בית המשפט לא יעניק סטאטוס של פושט רגל לכל אדם. על חייב להוכיח כי התנהל בתום לב בעת צבירת החובות- מקור כישלונו העסקי לא נבע מבזבזנותו, רשלנותו או הזנחתו. במידה ויעמוד החייב בנטל, יכריז עליו בית המשפט כפושט רגל ובהמשך אף יעניק לו "הפטר" מחובותיו.