www.pshitatregel.co.il                                     ברוכים הבאים לאתר פשיטת רגל, אנחנו כאן כדי לעזור!

פשיטת רגל

ביקורת ופיקוח על נאמן בפשיטת רגל

כאשר חייב לא מסוגל עוד לשלם את חובותיו כלפי הנושים, או כאשר הנושים חוששים פני הברחת נכסים על ידי החייב, ייתכן ותוגש בקשת פשיטת רגל. הליך פשיטת הרגל נועד לשמש מוצא אחרון עבור חייבים אשר ידם אינה משגת לתשלום חובותיהם. במסגרת הליך זה, החייב מעביר את כל נכסיו לידי כונס הנכסים. לאחר ההכרזה על פשיטת הרגל, באמצעות מימוש נזקי החייב, כונס הנכסים הרשמי מעביר את הנכסים לנאמן. הנאמן מממש את הנכסים ומשלם לנושים תשלומים (הנקראים דיבידנדים) באופן יחסי מתוך התמורה. כמו כן, יודגש כי הנאמן נמצא תחת פיקוח ומעקב מצד כונס הנכסים הרשמי.

מיהו כונס הנכסים?

לאחר שניתן צו כינוס על ידי בית המשפט, ועד להכרעה האם להכריז על פלוני כפושט רגל, כונס הנכסים הרשמי הופך לכונס נכסי החייב. במהלך תקופה זו, הכנ"ר מנהל חקירה מקיפה בדבר נכסי החייב, הכנסותיו וחובותיו. כמו כן, כונס הנכסים הרשמי מקיים אסיפות נושים. לאסיפה זו מוזמנים כל נושי החייב, ובמהלכה הם יכולים לקבל או לדחות הצעות פשרה ו/או הסדר המוצעות על ידו. עניינו של החייב מונח לאחר מכן לפתחו של בית המשפט (בין אם הושג הסדר ובין אם לאו). בית המשפט בוחן את המקרה וקובע האם יש להכריז על החייב כפושט רגל. במקרים אלה, בית המשפט מתייחס לשאלה זו על בסיס הראיות והמסמכים שמוצגים בפניו. אחד מהם הוא חוות דעתו של כונס הנכסים הרשמי.

לאחר ההכרזה על פשיטת הרגל, נכסי החייב מוקנים לנאמן ומותרים לחלוקה בין הנושים. בשלב זה, כונס הנכסים הרשמי משמש כנאמן על נכסי החייב. בהמשך, הנושים עצמם יכולים להחליט מי יהיה הנאמן ולהציע את המינוי לכונס הנכסים הרשמי, אשר יודיע לבית המשפט על הצעתם. במידה ובמשך חודש מיום ההכרזה על החייב כפושט רגל, הנושים לא הציעו אדם אחר למילוי התפקיד, או במקרה שכונס הנכסים הרשמי אינו מסכים להצעת הנושים - כונס הנכסים הרשמי רשאי להציע בעצמו נאמן. בסופו של היום, בית המשפט הוא זה אשר מחליט בדבר המינוי. להלן מאמר העוסק בכללי הפיקוח והביקורת על נאמן על נכסי החייב לאחר ההכרזה על פשיטת רגל. הפיקוח בשלב זה משמעותי, שכן בשלב זה לא מדובר עוד ברשות מנהלית שאחראית על נכסי החייב, אלא מדובר באדם פרטי המשמש כנאמן לאותם נכסים.

מהם תפקידי כונס הנכסים לאחר ההכרזה על פשיטת הרגל?

הנאמן אחראי על ריכוז החובות, ריכוז נכסי החייב ומימושם, וחלוקת דיבידנדים לנושים. לנאמן סמכויות רבות המוקנות בפקודה, בין היתר רשאי הוא לפטור חייב מההגבלות המוטלות עליו לאחר ההכרזה עליו כפושט רגל. כמו כן, בית המשפט בהחלטותיו נסמך על חוות דעת הנאמן. לא קשה להבחין כי הנאמן מופקד על האינטרסים של הנושים ושל החייב. על מנת להגן על האינטרסים הללו, החוק מציע מנגנוני פיקוח על אותו נאמן.

מנגנוני הפיקוח על הנאמן

פקודת פשיטת הרגל קובעת מספר מנגנוני פיקוח על הנאמן. טרם המינוי, בית המשפט רשאי לדרוש מהנאמן ערובה או שיעבוד נכס על מנת להבטיח את מילוי תפקידו באופן ראוי. בנוסף, בסמכותו של בית המשפט לדרוש ערובה נוספת. הפקודה נותנת אפשרות לשר המשפטים לקבוע תנאי כשירות למינוי נאמן. מעבר לכך, מנגנוני הביקורת מתחלקים לביקורת על ידי הנושים, ולביקורת על ידי כונס הנכסים הרשמי.

ביקורת על הנאמן על ידי הנושים - מינוי ועדת בקורת

מנגנון ביקורת מרכזי אותו מספק החוק הוא האפשרות למנות ועדת ביקורת. סעיף 48 לפקודת פשיטת הרגל מאפשר לנושים להחליט על מינוי ועדת ביקורת לצורך פיקוח על ניהול נכסי פושט הרגל על ידי הנאמן. סעיף זה קובע כי ועדת הביקורת תורכב מלא פחות משלושה ולא יותר מחמישה חברים. הועדה כולה תורכב מנושים, שלוחי הנושים או בעלי הרשאת הנושים להצבעה. כמו כן, נדרש שהחוב כלפי הנושים המרכיבים את הוועדה, הוא חוב שכבר הוכר כחוב בר-תביעה. ישיבות ועדת הביקורת יקבעו על ידי הנאמן או על ידי חברי הועדה. הועדה יכולה לפעול על פי מה שנקבע בה בדעת רוב, במידה ורוב חבריה נוכחים בישיבה.

תפקיד ועדת הביקורת

תפקידה המרכזי של ועדת הביקורת הינו לאשר לנאמן להפעיל סמכויות אשר הפקודה קובעת שהן טעונות הסכמה. סעיף 125 לפקודה מונה סמכויות אלה: ניהול עסקו של פושט הרגל, פתיחת כל הליך משפטי הנוגע לנכסי פושט הרגל והתגוננות באותו הליך, העסקת עורך דין או שלוח אחר, קבלה תמורה למכירת נכס של פושט הרגל, סכום כסף שישולם בעתיד, משכון כל חלק מנכסי פושט הרגל, מסירת הסכסוך לבוררות, פשרה בדבר חובות, תביעות וחבויות, וחלוקת נכס כמות שהוא (לפי אמדן שוויו). בנוסף, הסכמת ועדת הביקורת או כונס הנכסים הרשמי תקפה אך ורק לגבי הפעולה הספציפית לגביה נתבקש ההסכמה. סמכויות נוספות הנתונות לאישור ועדת הביקורת הן מינוי פושט הרגל לפקח על נכסיו או חלק מהם, מינוי החייב לנהל עסקיו לטובת הנושים ומתן הקצבות מחיה לחייב מתוך נכסיו. במידה ולא מונתה ועדת ביקורת, הסמכויות הנ"ל טעונות את אישור כונס הנכסים הרשמי.

מנגנוני ביקורת נוספים מצויים במספר הוראות בפקודת פשיטת הרגל, שהמשותף להם הוא עיקרון השקיפות: על הנאמן לספק לנושה לפי בקשתו מסמכים שונים, ביניהם דו"חות כספיים ורשימת הנושים המראה את החוב המגיע לכל אחד. כמו כן, הוא חייב לנהל פנקסים בהם יירשמו פרוטוקולים של אסיפות ועניינים אחרים שיקבעו, כאשר כל נושה רשאי לעיין באותם פנקסים, בפיקוח בית המשפט.

מנגנוני ביקורת שמופעלים על ידי כונס הנכסים הרשמי

מלבד ביקורת המבוצעת על ידי הנושים, פקודת פשיטת הרגל קובעת גם מנגנוני ביקורת אשר מופעלים על ידי כונס הנכסים הרשמי. הפקודה קובעת כי על הנאמן לשלוח לכונס הרשמי דו"חות מאומתים בתצהיר על הכספים שהתקבלו ושולמו וכן דיווחים על אופן ניהול הליך פשיטת הרגל, לפחות פעם בשנה. הכונס רשאי לדרוש פנקסים וחשבונות המנוהלים על ידי הנאמן בכל עת לצורך ביקורת. כאשר הנאמן הוא הכונס הרשמי - בית המשפט ממלא את תפקיד הכונס הרשמי כמבקר הנאמן.

מלבד זאת, הפקודה אוסרת על הנאמן להפקיד כספים שקיבל כנאמן בחשבונו הפרטי ועליו להפקיד כל כסף שקיבל בחשבון הבנק שנקבע על ידי שר האוצר (לכלל זה יש סייגים הטעונים אישור ועדת הביקורת). הפקודה עוד קובעת כי נאמן אשר יעכב כספים, יישא בריבית, לא תהיה לו עילת לתביעת שכר וכונס הנכסים הראשי יהיה רשאי להעבירו מתפקידו.

לסיכום, על הנאמן על נכסי פושט הרגל מוטלת אחריות רבה, שכן הוא מופקד על האינטרסים של הנושים. מכיוון שמחזיק הוא בזכויות אחרים, הוראות פקודת פשיטת הרגל מספקות מנגנוני פיקוח על הנאמן. הפיקוח יכול להתבצע על ידי הנושים, כונס הנכסים הרשמי ובית המשפט. באמצעות פיקוח זה, ניתן למנוע ניצול נכסי החייב בידי הנאמן לטובתו שלו עצמו.