www.pshitatregel.co.il                                     ברוכים הבאים לאתר פשיטת רגל, אנחנו כאן כדי לעזור!

פשיטת רגל

התיישנות בפשיטת רגל

הליכי פשיטת הרגל הינם הליכים אשר מקופלות מאחוריהם שתי מטרות עיקריות. ראשית, מדובר בהזדמנות הניתנת לחייב שאיננו מסוגל לשאת בעול חובותיו, למצוא את ה"אור בקצה המנהרה" ולפתוח בחיים כלכליים חדשים על בסיס "טאבולה ראסה". שנית, נושים אשר אינם מצליחים להביא לגביית חובם מהחייב בהליכי ההוצאה לפועל, או נושים החוששים מפעולות בלתי חוקיות מצד החייב (לדוגמא, הברחת נכסים או העדפת נושים), יכולים אף הם להפיק תועלת מהליכים אלה.

מהי התיישנות?

התיישנות הינה כלל פרוצדוראלי החל בכל תחומי המשפט. ההתיישנות קובעת את פרק הזמן שיכול לחלוף מרגע היווצרות העילה ועד ליום פתיחת ההליך המשפטי. בדין הפלילי, כללי התיישנות מעוגנים בסעיף 9 לחוק סדר הדין הפלילי. ההתיישנות בדין הפלילי משתנה בהתאם לסוג העבירה (חטא, עוון ופשע) ונעה בין שנה לעשרים שנים. יש אף עבירות מסוימות אשר לגביהן לא חלה התיישנות כלל. בדין האזרחי תקופת ההתיישנות, בין המעשה נשוא התביעה להגשת התביעה בגינו היא בדרך כלל 7 שנים.

בכל הנוגע להליך פשיטת הרגל, נושא ההתיישנות עשוי לעלות בשני מצבים:
  1. התיישנות חובות החייב כלפי הנושים.
  2. התיישנות עבירות פליליות המוגדרות בפקודת פשיטת הרגל.
התיישנות חובות החייב כלפי הנושים

הפסיקה קבעה כי חוק ההתיישנות חל על תביעות נושים המוגשות לכונס הנכסים. כונס הנכסים מהווה רשות שיפוטית לצורך חוק ההתיישנות ולכן מוסמך הוא לדחות תביעות נושים בשל התיישנותן. דיני ההתיישנות חלים גם על הליך פשיטת הרגל. למעשה, הם קובעים כי תקופת ההתיישנות מתחילה ביום בו נולדת עילת התביעה, ונמשכת 7 שנים (למעט תביעות בתחום המקרקעין שם תקופת ההתיישנות היא ארוכה יותר). בעבר, שאבה שיטתנו מהמשפט האנגלי את הכלל כי מתן צו הכינוס עוצר את שעון ההתיישנות. כיום, הפסיקה קבעה כי כלל זה אינו תקף עוד, ומתן צו כינוס איננו מפסיק את מרוץ ההתיישנות.

התיישנות העבירות הפליליות בפקודת פשיטת הרגל

למרות שגם נושים עשויים למצוא יתרון בפתיחת בהליך פשיטת הרגל של החייב (שכן כינוס הנכסים מונע מהחייב להבריח נכסים), הליך פשיטת הרגל פועל בעיקר לטובת החייב, שכן בסופו של יום נפטר הוא מחובותיו. בשל כך, החוק וכן גם בית המשפט מקפידים עד מאד בבחינת תום ליבו של החייב בעת ההליך ולפניו (במהלך צבירת החובות). גם אחרים עלולים לנצל את הליך פשיטת הרגל - למשל אדם יכול לשקר ולטעון שהוא נושה של פושט רגל על מנת לקבל דיבידנד מקופת פשיטת הרגל.

על מנת למנוע שימוש לרעה בפקודת פשיטת הרגל, הפקודה קובעת מספר עבירות פליליות. עבירות אלה עלולות להרתיע את מי ששוקל לנצל לרעה את הליך פשיטת הרגל, שכן הרשעה בעבירה פלילית נושאת בסנקציה כגון מאסר או קנס וגם מכתימה את שמו של המורשע. לעניין העבירות המוגדרות בפקודת פשיטת הרגל, קובע סעיף 228 תקופת התיישנות של שלוש שנים. המשמעות היא, שלאחר שעברו שלוש שנים מביצוע עבירה המוגדרת בפקודת פשיטת הרגל, לא ניתן יהיה להגיש כתב אישום בגינה.

מהן העבירות הפליליות המוגדרות בפקודת פשיטת הרגל?

העבירות בפקודת פשיטת הרגל מעוגנות בפרק ח' לפקודה ("עבירות פשיטת רגל"), בסעיפים 212-223. ניתן לחלק את העבירות לקטגוריות שונות:
עבירות הקשורות לנושים:

• סעיף 212 - עדות שקרית בכתב בנוגע לנשייה (על ידי מי שטוען באופן שקרי להיות נושה)
• סעיף 223 - הגשת דרישת כזב, או הגשת תביעה או הצהרה שיש בהם פרט כוזב, על ידי הנושה או שטוען להיות נושה.

עבירות הקשורות לנאמן (כונס הנכסים):

• סעיף 215 - סירוב נאמן לצו לתשלום ריבית או הוצאות לחשבון נכסי פושט רגל, לפי סעיף 164 לפקודה.

מרבית העבירות הינן עבירות הקשורות לחייב:

• סעיף 213 - אי ציות בפשרה או הסדר.
• סעיף 213 - אי מסירת מידע לכונס הנכסים.
• סעיף 214 - הימנעות החייב במזיד ממתן עזרה בגילוי נכסיו.
• סעיף 214א - אי ציות להגבלות שהוטלו על החייב לפי הפקודה.
• סעיף 216 - מעשים ומחדלים במרמה: אי גילוי נכסים, אי מסירת נכסים, אי מסירת מסמכים, העלמת נכסים או חובות, הברחת נכסים, הסכמים ושיעבודים במרמה וכו'. סעיף 217 קובע מתי המעשים הללו לא יחשבו לעבירה.
• סעיף 218 - השגת אשראי לפני קבלת "הפטר".
• סעיף 219 - מרמה לאחר צו כינוס.
• סעיף 220 - הימורים והשקעות מסוכנות.
• סעיף 221 - אי ניהול פנקסי חשבונות כראוי.
• סעיף 222 - בריחה עם נכסים.

לסיכום,

מושג ההתיישנות עולה בהקשר הליך פשיטת הרגל לעניין תוקף החובות לנושים ולעניין העבירות הפליליות המוגדרות בפקודת פשיטת הרגל. ככלל, הפסיקה קבעה כי על הליך פשיטת הרגל חלים דיני ההתיישנות הרגילים, לפי חוק ההתיישנות. לגבי התיישנות העבירות המוגדרות בפשיטת הרגל, קובעת הפקודה תקופת התיישנות של שלוש שנים.