www.pshitatregel.co.il                                     ברוכים הבאים לאתר פשיטת רגל, אנחנו כאן כדי לעזור!

פשיטת רגל

חובות בדין קדימה בפשיטת רגל

במסגרת הליכי פשיטת הרגל, חייבים אשר אינם מסוגלים לפרוע את חובותיהם יכולים לקבל הפטר מחלק מהחוב ולפתוח בדף כלכלי חדש. גם מבחינת הנושים ישנם מספר יתרונות המקופלים בהליכי פשיטת הרגל (בעיקר כאשר קיים חשש שהחייב פועל באופן בלתי חוקי על מנת למנוע את פירעון החובות). חובות כנגד חייב יכולים להיות תולדה של סוגיות שונות (לדוגמא - פסק דין, קנס, משכנתא, מזונות וכדומה). היות ומדובר בחובות בעלי אופי שונה, ישנן חובות הנהנים מקדימות על פני חובות אחרים.

שוויון בין נושים

עיקרון חשוב בדיני פשיטת הרגל הינו עיקרון השוויון בין הנושים. מעיקרון זה נובעת ההוראה בפקודת פשיטת הרגל הקובעת כי תביעות אשר הוכרו לפיה, ישולמו בלי כל העדפה, בהתאם להוראות הפקודה. אולם, לכלל זה ישנם חריגים. לא כל הנושים הם שווים. הכוונה בעיקרון השוויון בין הנושים היא לשוויון בין נושים מאותה "מדרגה".

נושי החייב מתחלקים לשלושה סוגים: נושים מובטחים, נושים בעלי חובות בדין קדימה, ונושים רגילים שאינם נכנסים לשתי הקטגוריות הללו. לסדר עדיפויות הנשייה משמעות גם כאשר הצדדים מעוניינים להגיע להסדר או פשרה, שכן בית המשפט לא יאשר פשרה או הסדר שלא נקבע בהם שיש לשלם תחילה את כל החובות בדין קדימה בחלוקת נכסיו של פושט הרגל.

מהו סדר העדיפות בנשייה?

נושים מובטחים הם נושים שהבטיחו את זכותם מול החייב באמצעות שיעבוד. נושים אלה נמצאים בעדיפות על כלל הנושים, מכיוון שהליך פשיטת הרגל אינו מונע מהם לממש את השעבוד. אם החייב שיעבד אחד מנכסיו כחלק מחוזה ההלוואה מול נושה, זכאי אותו נושה לממש את הנכס במידה והחייב אינו עומד בתנאי ההלוואה, ללא קשר להליך פשיטת הרגל. במידה ונושים אלה רוצים להצטרף כמבקשים בהליך פשיטת הרגל, עליהם לוותר על הבטוחה שלהם, או לתת אמדן שווי של אותה בטוחה. סכום אמדן הבטוחה יובטח לאותו נושה, אולם בכל הנוגע לחוב מעבר לאומדן זה - מעמדו של הנושה יהיה זהה למעמד הנושים האחרים. הנושים בעדיפות שנייה, לאחר הנושים המובטחים, הם הנושים להם חוב בדין. הפקודה נותנת זכות קדימה לפירעון חובות בדין. מהם אותם חובות שבדין?

חובות בדין קדימה

סעיף 78 לפקודת פשיטת הרגל קובע רשימת חובות המוגדרים כחובות בדין, וקובע סדר עדיפות לגבי אותם חובות. סדר העדיפות הוא כדלהלן:
 1. בעדיפות ראשונה, מוגדר חוב שכר עבודה אותו חב פושט הרגל לשכירו. בכלל זה נכללים דמי חופשה, פדיון ופיצויי פיטורין. יש לציין כי הסעיף מגביל חוב זה לסכום מסוים המתעדכן מעת לעת.
 2. בעדיפות שנייה, מוגדר חוב למס הכנסה: סכום שנוכה על ידי פושט הרגל לפי פקודת מס הכנסה משכר עבודה וטרם שולם לפקיד השומה.
 3. בעדיפות שלישית לאחר חובות אלה, ממשיך הסעיף וקובע מספר סוגי חובות בעלי עדיפות שווה תשלומים בעדיפות שווה:
  א. תשלומי חובה - מסים עירוניים, מסים של מועצות מקומיות ותרומות שהן בבחינת מסים המוטלות על פי פקודת העדות הדתיות.
  ב. מסים שהוטלו על פושט הרגל עד סוף השנה הקודמת, כל עוד לא מדובר בשומה של יותר משנה אחת.
  ג. כל מס שהוטל או שזמן פירעונו הגיע בשנים עשר החודשים הקודמים.
  ד. דמי שכירות של עד שנה עד מועד צו הכינוס, המגיעים למשכיר.
  ה. סכומים המגיעים בשל פיגורים במילוי צווי מזונות שנתן בית משפט מוסמך או מוציאם לפועל.
חשוב לציין כי לבית המשפט נתון שיקול דעת, להורות שלא לתת עדיפות לחובות בדין המוגדרים בסעיף 78, מטעמים מיוחדים ואם הוא מוצא זאת מוצדק בנסיבות העניין. כמו כן, הסמכות לבחון האם אכן חוב מסוים הינו חוב בדין קדימה או לאו - הן מבחינה עובדתית והן מבחינה משפטית - נתונה לבית המשפט הדן בהליך פשיטת הרגל.

לסיכום,

המשפט מכיר בעדיפות חובות בדין על חובות אחרים. כפי שניתן לשים לב, מדובר בחובות שפירעונם הוא חלק מהאינטרס הציבורי: האינטרס הציבורי באי-הלנת שכר ותמיכה בעובדים, האינטרס הציבורי בתשלום מסים והאינטרס הציבורי בקיום ואי-התחמקות מתשלום דמי מזונות. כפועל יוצא של העמדת האינטרס הציבורי מעל לאינטרסים הפרטיים של הנושים, נותן המחוקק עדיפות לחובות הנוגעים יותר לאינטרס הציבור. כמובן, שאין בכך הבטחה לכך שחובות אלו יפרעו במלואם, שכן יתכן כי לאחר התשלום לנושים המובטחים (או מימוש בטוחותיהם) לא יוותר לחייב אף נכס ממנו ניתן להיפרע.