www.pshitatregel.co.il                                     ברוכים הבאים לאתר פשיטת רגל, אנחנו כאן כדי לעזור!

פשיטת רגל

יתרונות לנושה

הליך פשיטת הרגל מהווה מוצא אחרון לחייב, אשר אינו מסוגל לשלם חובותיו לנושים. הכרזה על אדם כפושט רגל מכירה למעשה באי יכולתו של האחרון לשאת בעול חובותיו. על מנת לפתוח בהליכי פשיטת הרגל על החייב להיות בעל זיקה כלשהיא למדינת ישראל בעת מעשה פשיטת הרגל. כמו כן, החייב צריך להיות מעל גיל 18 (במקרים מסוימים לבית המשפט יש שיקול דעת לחרוג ממגבלה זו).

מה כולל ההליך?

בשלב הראשון, מוגשת בקשת פשיטת רגל. בקשה זו יכולה להיות מוגשת הן על ידי החייב והן על ידי הנושים. לאחר עיון ומתן חוות-דעת של כונס הנכסים הרשמי, בית המשפט רשאי לתת צו כינוס נכסים לנכסי החייב. צו זה למעשה מעביר את נכסי החייב לכונס הנכסים, המשמש כנאמן. כעת, מעוכבים כל ההליכים נגד החייב (בעיקר הליכי הוצאה לפועל). כונס הנכסים עורך אסיפות נושים ומחלק (או מממש) את נכסי החייב לנושים השונים בסדר שנקבע על-פי חוק.

בחלוף תקופה של כששה חודשים, נערך דיון בבית המשפט אשר נועד לברר אם יש תועלת בהמשך ההליכים נגד החייב (אם הוא עוד יכול לשלם, או אם יש לו נכסים נוספים). במידה ונמצא כי לנושים אין עוד נכסים להיפרע מהם ושהחייב אינו יכול לשלם עוד - החייב מוכרז כפושט רגל וניתן לו צו הפטר המורה כי החייב פטור מחובותיו. הליך פשיטת הרגל עשוי להסתיים עוד קודם לכן, במידה והושג הסדר בין החייב לנושים. כמו כן, בית המשפט יכול להחליט על דחיית הדיון למועד מאוחר יותר על מנת לאפשר לחייב להגיע להסדר עם נושיו באשר לחובות העומדים על הפרק. לכאורה, נדמה כי האינטרס בהגשת בקשה לפשיטת רגל הוא של החייב עצמו בלבד, עם זאת ישנם יתרונות בלתי מבוטלים עבור הנושים להכרזה על חייב כפושט רגל.

מתי כדאי לנושה לבקש פשיטת רגל עבור החייב?

בקשת פשיטת רגל יעילה עבור הנושה בעיקר במצב בו הוא חושש להברחת נכסים על-ידי החייב. אחד מעיקרי הליך פשיטת הרגל הינו כינוס נכסי החייב והעברתם לנאמן. לאחר כינוס נכסי החייב, הנושה יודע כי קיים פיקוח על הנכסים והחייב לא יוכל להבריחם. בנוסף, אם החייב הבריח נכסים שנתיים לפני פשיטת הרגל, הנאמן יכול לתפוס אותם. הנאמן יכול אף לתפוס נכסים שהחייב הבריח 10 שנים לפני פשיטת הרגל, אלא אם הוכח שבאותו זמן יכול היה החייב לעמוד בחובותיו אף ללא הנכס המדובר. (ס' 96 לפקודת פשיטת הרגל). מלבד הפתרון לחשש מהברחת הנכסים, הליך כינוס הנכסים מספק מסגרת מאורגנת ומפוקחת יותר להסדרת חובות החייב לנושים.

מתי יכול נושה לבקש פשיטת רגל עבור חייב?

נושה אינו יכול לבקש פשיטת רגל עבור חייב בכל מצב. החוק קובע מספר תנאים ומצבים המאפשרים לנושה לבקש פשיטת רגל. תנאי מקדים הוא שחוב החייב לנושה לא יהיה פחות מסכום מסוים המתעדכן מדי שנה בחוק. כיום עומד סכום זה על כ-80,000 ₪. עם זאת, בית המשפט רשאי לאשר בקשת פשיטת רגל כאשר שיעור החוב נמוך יותר במידה וקיימים טעמים מיוחדים. מלבד זאת, בית המשפט רשאי להיענות לבקשת נושה לפשיטת רגל ולתת צו כינוס נכסים במידה ועשה חייב "מעשה פשיטת רגל", במהלך שלושת החודשים אשר קדמו לבקשה.

מהו מעשה פשיטת רגל?

סעיף 5 לפקודת פשיטת הרגל מונה מספר מעשים אשר כל אחר מהם מהווה מעשה פשיטת רגל:
  1. הברחת נכסים - נתינה או העברת מרמה של נכס מנכסי החייב, שיעבוד או העברת נכס מנכסיו אשר היו בטלים לו היה באותה עת בהליכי פשיטת רגל.
  2. התחמקות מנושים - יציאה מהארץ במטרה להתחמק מנושים, התחמקות מהנושים על-ידי עזיבת בית המגורים או מקום העבודה, התבודדות על מנת לחמוק מנושים ("ירידה למחתרת")- הכול כאשר קיימת כוונה להתחמק מהנושים או לדחותם.
  3. נכס מנכסי החייב עוקל ונמכר ע"י הוצאה לפועל בצו בת משפט.
  4. הודעת החייב לנושים כי הוא מפסיק או עומד להפסיק, בין אם לצמיתות ובין אם לזמן מסוים, לשלם חובותיו.
  5. הגשת הצהרה לבית המשפט על-ידי החייב לפיה אינו יכול לשלם חובותיו, או בקשת החייב לפשיטת רגל.
  6. אי מילוי הדרישות שבהתראת פשיטת רגל תוך שבעה ימים מהמצאת ההתראה לחייב, זאת כאשר בית המשפט אינו סובר כי לחייב יש טענת קיזוז, תביעה או דרישה שכנגד אשר אינה פחותה מסך החוב הפסוק ושלא יכול היה להעלות טענות אלה בתביעה בה ניתן פסק הדין.
מהי התראת פשיטת רגל?

במידה ונושה השיג פסק דין חלוט לתשלום סכום כסף נגד חייב, והוצאתו לפועל עוכבה שלא כדין, הוא רשאי לבקש מבית המשפט להמציא לחייב התראת פשיטת רגל. פסק דין יכול להיות צו חלוט, שטר חליפין, שטר חוב או שיק שהוגשו לביצוע ללשכת ההוצאה לפועל, כאשר החייב לא הגיש התנגדות לביצועם או שהתנגדותו נדחתה בפסק דין או בהחלטה. לצורך התראת פשיטת רגל, על הנושה להמציא בקשה לבית המשפט בצירוף תצהיר. במידה ובית המשפט יאשר את הבקשה, הנושה יוכל להמציא לחייב את התראת פשיטת הרגל, בה הוא יידרש לשלם את החוב הפסוק בהתאם להוראות פסק דין חלוט, להבטיחו או להתפשר עליו להנחת דעת הנושה או דעת בית המשפט.
 
סיכום הדברים

כאמור, היתרון הגדול ביותר עבור הנושה הגלום בהליך פשיטת הרגל הינו צו כינוס הנכסים. בית המשפט רשאי לתת צו זה במידה והתקיים מעשה פשיטת רגל במהלך שלושת החודשים שקדמו לבקשה. נושה יכול "ליזום" מעשה פשיטת רגל באמצעות בקשת התראת פשיטת רגל, כאשר החייב אינו עומד בדרישות ההתראה מדובר במעשה פשיטת רגל המאפשר לנושה להגיש בקשה לצו כינוס נכסים.