www.pshitatregel.co.il                                     ברוכים הבאים לאתר פשיטת רגל, אנחנו כאן כדי לעזור!

פשיטת רגל

מעשה פשיטת רגל

פשיטת רגל הינה הליך אשר במסגרתו מערכת המשפט מכירה בכך שחייב לא יכול עוד לעמוד בתשלום חובותיו. מדובר אפוא בהליך אשר במהלכו מכונסים כל נכסי החייב באמצעות צו כינוס נכסים ומופקדים בידי נאמן. הנאמן מרכז את נכסיו וזכויותיו של החייב ומוכר אותם. הנושים בהם הכיר הנאמן ייפרעו לאחר מכן מקופת פשיטת הרגל, המכילה את התמורה שנתקבלה בעד נכסי החייב. בסופו של ההליך, החייב יכול לקבל הפטר מכל חובותיו (בכפוף לחריגים). צו ההפטר מאפשר לפושט הרגל לשקם את חייו ולפתוח בדף חדש.

בקשה לפשיטת רגל יכול שתוגש הן על ידי החייב עצמו והן על ידי אחד מנושי החייב. במקרים בהם הנושה מעוניין בפתיחת הליכי פשיטת רגל, הוא רשאי לבקש מבית המשפט להוציא לחייב התראת פשיטת רגל. בקשה כגון דא צריכה להיות כפופה לתנאי בסיסי של "מעשה פשיטת רגל" מצד החייב.

פקודת פשיטת הרגל מגדירה מספר מעשים המהווים מעשה פשיטת רגל (סעיף 5 לפקודה):

  1. הברחת נכסים - במידה והחייב נותן או מעביר במרמה נכס מנכסיו וכן אם הוא משעבד מעביר נכס מנכסיו, כאשר לו היה באותה עת בהליכי פשיטת השעבוד או ההעברה היו בטלים.
  2. התחמקות מנושים - יציאה מהארץ של החייב במטרה להתחמק מנושים, התחמקות החייב מנושיו על ידי עזיבת בית מגוריו או מקום עבודתו, התבודדות החייב על מנת לחמוק מנושים ("ירידה למחתרת")- כל אלה, כאשר קיימת כוונה לחייב להתחמק מנושיו או לדחותם.
  3. עיקול ומכירת נכס מנכסי החייב ע"י הוצאה לפועל בצו בת משפט.
  4. הודעת החייב לנושיו כי הוא מפסיק או עומד להפסיק לשלם חובותיו, לצמיתות או לזמן מסוים.
  5. בקשת החייב לפשיטת רגל או הצהרת החייב לבית המשפט לפיה אינו יכול לשלם חובותיו.
  6. אי מילוי הדרישות שבהתראת פשיטת רגל תוך שבעה ימים מהמצאת ההתראה לחייב – כאשר נושה השיג פסק דין חלוט (צו חלוט, שטר חליפין, שטר חוב או המחאה שהוגשו לביצוע בלשכת ההוצאה לפועל, כאשר החייב לא הגיש התנגדות לביצוע או שהתנגדותו נדחתה) לתשלום סכום כסף נגד חייב והוצאתו לפועל לא עוכבה כדין, אותו נושה רשאי לבקש מבית המשפט להמציא לחייב התראת פשיטת רגל. במידה ובית המשפט יאשר את הבקשה, הנושה יוכל להמציא לחייב את התראת פשיטת הרגל, בה יידרש החייב לשלם את החוב הפסוק בהתאם להוראות פסק הדין חלוט, להבטיחו או להתפשר עליו להנחת דעת הנושה או להנחת דעת בית המשפט. אי מילוי הדרישות שבהתראת פשיטת הרגל מהווה מעשה פשיטת רגל, כאשר בית המשפט איננו סבור כי לחייב יש טענת קיזוז, תביעה או דרישה שכנגד אשר אינה פחותה מסך החוב הפסוק ושלא יכול היה להעלות את אותן טענות בתביעה בה ניתן פסק הדין החלוט.
למעשה, מעשה פשיטת הרגל היחיד שיכול לנבוע מתוך יזמת הנושה הינו אי מילוי דרישות התראת פשיטת הרגל, שכן הנושה הוא זה שיוזם את המצאת התראת פשיטת הרגל. יתר מעשי פשיטת הרגל – הם בעיקר מעשים התלויים בחייב עצמו בלבד.

לא כל נושה

בנוסף, לא כל נושה יכול לבקש פשיטת רגל עבור חייב. פקודת פשיטת הרגל קובעת מספר תנאים אשר בהתקיימם רשאי הנושה לבקש פשיטת רגל:

• חוב החייב לנושה או לקבוצת נושים (סכום כלל החובות של הנושים המבקשים) לא יהיה פחות מסכום מסוים המתעדכן מדי שנה בחוק. כיום עומד סכום זה על כ-80,000 ₪. עם זאת, בית המשפט רשאי לאשר בקשת פשיטת רגל כאשר שיעור החוב נמוך יותר במידה וקיימים טעמים מיוחדים.

• מדובר בחוב בסכום קצוב בכסף אשר על החייב לשלם כעת או בזמן קבוע בעתיד.

• מעשה פשיטת הרגל על ידי החייב התרחש עד שלושה חודשים טרם הבקשה.

לסיכום,

על מנת להגיש בקשה למתן צו כינוס, אשר למעשה מתחיל את הליך פשיטת הרגל, צריך כי החייב יבצע מעשה פשיטת רגל. הפקודה מגדירה רשימת מעשים המהווים מעשה פשיטת רגל, כאשר מעשה פשיטת הרגל היחיד שיכול לנבוע מיוזמת הנושים הינו אי מילוי תנאי התראת פשיטת רגל. כאשר חייב מעוניין לבקש פשיטת רגל, בקשת פשיטת הרגל עצמה מהווה "מעשה פשיטת רגל".