www.pshitatregel.co.il                                     ברוכים הבאים לאתר פשיטת רגל, אנחנו כאן כדי לעזור!

פשיטת רגל

נאמן בפשיטת רגל

המוצא האחרון של חייב, כאשר הוא אינו יכול עוד לעמוד בחובותיו כלפי הנושים, הוא להגיש בקשה לפשיטת רגל. הליך פשיטת הרגל מטרתו לאזן בין האינטרס של הנושים בקבלת החובות המגיעים להם, לבין הזכות של החייב (אשר צבר חובות בתום לב) לשקם את חייו. במסגרת הליך זה, בית המשפט מכיר באי יכולתו של החייב לעמוד בחובותיו כלפי הנושים. בשלב ראשון, לאחר הגשת הבקשה לפתיחה בהליך, בית המשפט נותן צו כינוס על נכסי החייב. צו זה מעביר את נכסי החייב לכונס הנכסים הרשמי. כונס הנכסים חוקר את מצבו של החייב, מאתר את נכסיו וזכויותיו, כמו כן, הוא בוחן את חובותיו ומכנס אסיפות נושים. באסיפת הנושים, הצדדים קובעים האם ניתן להגיע לפשרה או הסדר אשר יביא לסיום הפרשה. בשלב הבא, בית המשפט מחליט האם להכריז על החייב פושט רגל. במידה ובית המשפט קובע כי יש לענות על שאלה זו בחיוב, נכסי החייב מועברים לנאמן.

בשלב ראשון, כונס הנכסים הרשמי משמש כנאמן על נכסי החייב. בהמשך, הנושים יכולים להציע נאמן בעצמם. במידה וכונס הנכסים הרשמי איננו מסכים להצעת הנושים, או כאשר הנושים לא הציעו אדם אחר למילוי התפקיד במשך חודש מיום ההכרזה על החייב כפושט רגל, כונס הנכסים הרשמי יציע נאמן בעצמו. בסופו של דבר, בית המשפט יהיה בעל ההחלטה הסופית בדבר המינוי (לפי ההצעות שהובאו לפניו). מאמר זה דן בסמכויות הנאמן בהליך פשיטת רגל.

סמכויות הנאמן

סמכויות הנאמן מוגדרות במספר סעיפים לפקודת פשיטת הרגל. הסמכות המרכזית של הנאמן הינה הסמכות לנהל את נכסי החייב (סעיף 124 לפקודה). הנאמן רשאי למכור את נכסי פושט הרגל באמצעות מכרז או חוזה, לתבוע ולדרוש חובות המגיעים לפושט הרגל, ולאשר קבלת כספים שקיבל עבור פושט הרגל. בנוסף, מוענקת לנאמן הסמכות להמציא ייפויי כוח ומסמכים לצורך ביצוע הוראות הפקודה. סעיף 125 קובע סמכויות הדורשות את אישור הנושים באמצעות ועדת ביקורת, או אישור כונס הנכסים הרשמי (כאשר לא קיימת ועדת ביקורת). הסמכויות כוללות:
  1. ניהול עסקו של פושט הרגל, במידה הדרושה לפירוקו המועיל.
  2. פתיחה והתגוננות בהליכים משפטיים נדרשים בנוגע לנכסי פושט הרגל.
  3. העסקת עורך דין או שלוח אחר לצורך הליכים או עסקים אשר קיבלו את הסכמת ועדת הביקורת או הכונס הרשמי.
  4. קבלת תמורה עתידית עבור מכירת נכס של פושט הרגל בתנאים שתקבע ועדת הביקורת או כונס הנכסים הרשמי.
  5. משכון נכסי פושט הרגל לצורך כיסוי חובותיו.
  6. מסירת סכסוכים לבוררות.
  7. קיום פשרות למיניהן - פשרה בנוגע לתביעות וחובות מכל סוג, פשרה עם נושה או מי שטוען להיות נושה בעניין חובות בני תביעה בהליך פשיטת הרגל, פשרה לגבי תביעה הנוגעת לנכס מנכסי פושט הרגל.
  8. חלוקת נכס באם טבעו אינו מאפשר מכירה קלה או יעילה שלו.
סמכויות נוספות המוקנות לנאמן פזורות לאורך הפקודה: הנאמן מכריע האם חובות של נושים הם בני תביעה, מחליט בכל הנוגע לחלוקת התשלומים (דיבידנדים) לנושים, רשאי לשחרר פושט רגל מהמגבלות המוטלות עליו לאחר ההכרזה ועוד.

מהו מעמדן של החלטות הנאמן?

נושא זה נדון בהרחבה בפסיקה, אשר קבעה לא אחת כי נאמן הוא מעין רשות שיפוטית. דהיינו, להחלטותיו יש תוקף משפטי. לדוגמא, מצד אחד מדובר בהחלטות אשר ניתן לערער עליהן, ומאידך גם חלים עליהן דיני ההתיישנות. אכן, סעיף 150 לפקודה מעניק לכל מי שנפגע ממעשה או החלטת נאמן - בין אם מדובר בפושט הרגל, בנושה או כל אדם אחר - אפשרות לפנות לבית המשפט, אשר רשאי לבטל, לאשר או לשנות את ההחלטה או את המעשה.

מנגנוני פיקוח וביקורת על הנאמן

מאחר ולנאמן סמכויות רבות וכוח רב, פקודת פשיטת הרגל קובעת מנגנוני פיקוח ובקרה על הנאמן. טרם המינוי, בית המשפט רשאי לדרוש מהנאמן ערובה או שיעבוד נכס כדי להבטיח שימלא תפקידו כראוי. כמו כן, שר המשפטים יכול לקבוע תנאי כשירות למינוי. בנוסף, החוק מאפשר לנושים למנות ועדת בקורת אשר תעקוב ותפקח על פעילות הנאמן (ואף תגביל אותו במידת הצורך). כאמור, סמכויות מסוימות של הנאמן (המוגדרות בסעיף 125) טעונות הסכמת ועדת הביקורת. באם הנושים לא הקימו ועדת ביקורת, טעונות סמכויות סעיף 125 הסכמה של כונס הנכסים הרשמי. מספר הוראות בפקודת פשיטת הרגל מספקות מנגנוני ביקורת נוספים, המבוססים על עיקרון השקיפות וקובעים חובת מסירת מידע לנושים בסיטואציות שונות לפי בקשתם. מלבד ביקורת המבוצעת על ידי הנושים, הפקודה קובעת מנגנוני ביקורת שמופעלים על ידי כונס הנכסים הרשמי. אלה כוללים חובת שליחת דו"חות אחת לתקופה. מנגנון ביקורת נוספת על פעילות הנאמן מצוי בבית המשפט. כאמור, סעיף 150 מאפשר למי שנפגע מהחלטה או מעשה של הנאמן יכול לערער עליו בבית המשפט, אשר רשאי לבטל או לשנות את מעשה או החלטת הנאמן.

לסיכום

לנאמן בהליך פשיטת הרגל ישנן סמכויות רבות, דבר אשר מקנה לו כוח רב בהליך. הנאמן למעשה מנהל את כל נכסי פושט הרגל ואחראי להכרה בחובותיו ולפירעונם, במידת האפשר. הנאמן אחראי על ההכרה בזכויות הנושים ועל חלוקת התשלומים לנושים מקופת פשיטת הרגל. לנאמן אף מוקנות כל זכויותיו של פושט הרגל והוא יכול לבצע כל פעולה בנוגע לזכויות אלה. על כן, ניתן לומר כי הנאמן מופקד על האינטרסים של הנושים ועל האינטרס של פושט הרגל. מסיבה זו, נתון הנאמן למנגנוני פיקוח וביקורת, והוא כפוף לחובה ההגינות וחובת תום הלב שנקבעו בפסיקה.