www.pshitatregel.co.il                                     ברוכים הבאים לאתר פשיטת רגל, אנחנו כאן כדי לעזור!

פשיטת רגל

עבירות פליליות בפשיטת רגל

הליך פשיטת הרגל, אשר נועד להתמודד עם מצבים של חדלות פרעון מצד חייבים, הינו הליך סבוך ומורכב, אשר מטיל על החייבים אמות מידה התנהגותיות גבוהות במיוחד והכל במטרה ליעל את הליך כינוס נכסי החייב עד למימושם וחלוקת תמורתם בין נושי החייב. בהתאם לפקודת פשיטת הרגל, על החייב מוטלות חובות רבות ואי עמידה בהן עלולה להביא אף לסנקציה פלילית עד כדי הטלת עונשי מאסר לתקופות שונות, כאשר בחלק מן העבירות העונש יכול להגיע אף לארבע שנות מאסר.

העבירות הפליליות בהליך נחלקות לעבירות אשר נעברו בתקופה אשר קדמה להגשת בקשת פשיטת הרגל – בחלקן עד שנתיים לפני מועד הבקשה, דרך עבירות היכולות להעבר במהלך ההליך עצמו ואפילו לאחריו.

מי הם החשופים לביצוע עבירות פליליות בהליך?

נהוג לחשוב כי החשופים הבלעדיים לביצוע עבירות פליליות בהליך פשיטת הרגל הם החייבים, אולם ישנן עבירות המטילות אחריות על נושים או כל אדם ואפילו על הנאמן או כונס הנכסים בהליך.

עבירות פליליות של החייב בהליך:

• חייב שנמנע במזיד מלעזור בגילוי נכסיו לכונס הנכסים או הנאמן – דינו 3 שנות מאסר.
• חייב אשר הפר ההגבלות לעניין שימוש בכרטיסי אשראי והיותו לקוח מוגבל מיוחד – דינו שנת מאסר.
• חייב אשר הפר ההגבלה בדבר ייסוד חברה – דינו 3 שנות מאסר.
• אי ציות לצו לאכיפת הסדר פשרה.
• אי מסירת מידע או מסירת מידע חלקי או כוזב – דינו שנת מאסר.
• פושט רגל אשר פעל להשגת אשראי בטרם הופטר – דינו שנת מאסר.
• חייב אשר פעל במרמה לאחר מתן צו כינוס נכסים כדי להונות נושים – דינו 3 שנות מאסר.
• חייב אשר עסק בהימורים והשקעות מסוכנות במהלך השנתיים אשר קדמו להגשת הבקשה.
• חייב אשר ניסה לברוח עם נכסים אל מחוץ לגבולות המדינה, או עשה הכנות לשם כך לאחר שהוכרז פושט רגל, או שניתן בעניינו צו כינוס ואף במהלך ששת החודשים אשר קדמו להגשת הבקשה – דינו 3 שנות מאסר.

כמו כן, קיימות עבירות, אשר מטילות עונש מאסר חמור יותר של 4 שנות מאסר, במידה והחייב עבר אותן במזיד לאחר שהוכרז פושט רגל או שניתן בעניינו צו כינוס נכסים. חשוב לציין, כי העבירות, בחלקן, אף מטילות אחריות פלילית במידה ונעברו אף לפני תחילת הליך פשיטת הרגל והכל אם לחייב היתה כוונה לרמות:

• חייב אשר לא גילה לנאמן או לכונס את כלל נכסיו.
• חייב אשר לא מסר לנאמן נכס כלשהו אשר היה עליו למסרו.
• אי מסירת כלל המסמכים הרלוונטיים המצויים בידי החייב.
• חייב אשר העלים נכסים או חובות לאחר שהוגשה הבקשה לפשיטת הרגל, או במהלך שנים עשר החודשים אשר קדמו להגשת הבקשה.
• חייב אשר הבריח נכסים במרמה לאחר שהוגשה הבקשה או במהלך שנים עשר החודשים אשר קדמו לה.
• השמטת דבר מה בעל חשיבות לעניין פשיטת הרגל.
• חייב אשר ידע כי נושה כלשהו הגיש תביעת כזב לכונס ולא הודיע על כך בתוך חודש מיום שנודע לו על כך.
• מניעת הצגת פנקסים או מסמכים הרלוונטיים להליך.
• העלמת מסמכים או פגיעה בהם לאחר הגשת הבקשה או במהלך שנים עשר החודשים אשר קדמו להגשתה.
• מרמה במסמכים לאחר הגשת הבקשה או במהלך שנים עשר החודשים אשר קדמו לה. כמו כן, מרמה בניהול ספרי חשבונות, אף במהלך השנתיים אשר קדמו להגשת הבקשה.
• חייב אשר יחס חסרים בהפסדים מדומים אשר ארעו אף במהלך שנים עשר החודשים אשר קדמו להגשת הבקשה.
• חייב אשר השיג אשראי במצג שוא במהלך שנים עשר החודשים אשר קדמו להגשת הבקשה או לאחריה ובטרם ניתן צו כינוס נכסים.
• חייב אשר שעבד נכס במרמה במהלך שנים עשר החודשים אשר קדמו להגשת הבקשה, או אחריה ובטרם ניתן צו כינוס נכסים.
• חייב אשר הגיע להסכם ביחס לענייניו במרמה.

עבירות פליליות נוספות בהליך:

• נושה המעיד על עצנו בשקר כי הוא נושה – דינו מאסר חודש אחד.
• נושה או כל אדם אשר לא מציית לצו פשרה או הסדר אשר ניתן בהליך.
• נושה או כל אדם אשר לא מסר לכונס או לנאמן מידע אשר נתבקש להעביר – דינו שנת מאסר.
• נושה או כל אדם הטוען כי הוא נושה במטרה להונות או לרמות תוך הצגת מידע כוזב – דינו שנת מאסר.
• נאמן אשר סירב לשלם ריבית והוצאות לחשבון הכינוס על אף שהיה עליו לעשות כן יואשם בעבירה.

הוראות כלליות הנוגעות לפלילים בהליך פשיטת הרגל:

אמנם הליך פשיטת הרגל מטיל אחריות פלילית כאמור במקרים בהם חייבים, ענושים או כל אדם אחר עוברים על הוראות הפקודה, אולם יחד עם זאת עדיין ישנם הבדלים מסויימים בין עבירות פליליות מכוח פקודת פשיטת הרגל ובין עבירות פליליות מכוח חוק העונשין. ראשית, הפקודה קובעת, כי בעוד תביעות פליליות מוגשות על ידי הפרקליטות, בתביעות המוגשות בהתאם לפקודת פשיטת הרגל, התובע יכול להגיש את התביעה ולנהל את ההליך. כמו כן, ככלל תביעות פליליות הנובעות מהליך פשיטת הרגל יוגשו לבית המשפט המחוזי, ללא קשר לעונש הקבוע בהן, גם במקרים בהם העונש המירבי הוא חודש מאסר. עניין ייחודי נוסף להליך פשיטת הרגל הוא ההתיישנות על עבירות לפי הפקודה, העומדת על שלוש שנים.