www.pshitatregel.co.il                                     ברוכים הבאים לאתר פשיטת רגל, אנחנו כאן כדי לעזור!

פשיטת רגל

עילות לפשיטת רגל - חייב

הליך פשיטת הרגל הינו הליך אשר פונים אליו חייבים כאשר הם אינם מסוגלים לשאת עוד בחובותיהם. מדובר גם בהליך אשר יכול להיפתח בהתאם לבקשה שמוגשת בעניין על ידי אחד מנושי החייב. פקודת פשיטת הרגל קובעת מספר עילות אשר בגינן נושה יוכל לפתוח בהליכים אלה.

מיהו חייב?

סעיף 2 לפקודת פשיטת הרגל קובע כי חייב הינו אדם בן 18 ומעלה אשר היה בעל זיקה למדינת ישראל בזמן שעשה או שנעשה לו מעשה פשיטת רגל, במילים אחרות, חייב יכול להיות גם אדם אשר אין לו אזרחות ישראלית. (לדוגמא, החייב שהה בארץ בעת צבירת החובות ו/או ניהל בישראל עסקים). עם זאת, קיים חריג לפיו בית המשפט יכול גם להכיר בחייב במידה וטרם מלאו לו שמונה עשרה שנים (וזאת כאשר האחרון עונה על יתר התנאים ובית המשפט סבור כי הנושים ראו בו כבן שמונה עשרה בעת שהתקשרו עימו).

מהו מעשה פשיטת רגל?

נשאלת אפוא השאלה, מהו מעשה פשיטת הרגל כאמור? סעיף 5 לפקודה קובע מספר מקרים, אשר בהתקיים יהיה ניתן לקבוע כי עסקינן במעשה פשיטת רגל. לדוגמא, החייב הבריח נכסים או שעבד במרמה נכס מנכסיו. כמו כן, החייב ביקש לחמוק מנושיו על ידי יציאה מגבולות המדינה או התחמקות מהנושים. פקודת פשיטת הרגל קובעת כי חייב אשר אחד מנכסיו נמכר על ידי ההוצאה לפועל הינו חייב אשר עשה מעשה פשיטת רגל. כפי שצוין לעיל, החייב יכול לפנות בעצמו (וכך קורה במרבית המקרים) ולהגיש בקשת פשיטת רגל. בקשה כאמור מהווה "מעשה פשיטת רגל". חייבים אשר מודיעים לנושיהם כי הם אינם יכולים לפרוע את חובותיהם כלפיהם (כולם או חלקם) נחשבים כחייבים אשר עשו מעשה פשיטת רגל.

התנאים להגשת בקשה על ידי חייב:

משראה אדם כי הוא עונה על הגדרת חייב, בהתאם להוראות הפקודה וכן עשה או נעשה לו מעשה פשיטת רגל כאמור, רשאי הוא להגיש לבית המשפט בקשה כי יוכרז כפושט רגל. אולם על הבקשה לעמוד בתנאים הבאים:

גובה החוב - ראשית, על מנת שחייב יוכל להגיש בקשה לבית המשפט לשם הכרזתו כפושט רגל, על חובו להיות גבוה מסכום מסוים המתעדכן על ידי משרד המשפטים ומשרד האוצר מעת לעת.

צירוף דין וחשבון – על החייב לצרף לבקשתו דו"ח מאומת בתצהיר עבור שנת המס הנוכחית וכן שנת המס שקדמה לה הכוללת את הפרטים הבאים:
• פרטים אודות כלל נכסיו.
• פרטי הכנסות, הוצאות וחובות וכן עליו לציין את שמות כלל נושיו ופרטיהם.
• פרטי הנכסים המצויים בבעלות בן הזוג וילדיו הקטינים המתגוררים עמו.

כתב ויתור על סודיות –על החייב לצרף לבקשתו מסמך אשר עיקרו ויתור סודיות, המסמיך את כונס הנכסים לקבל כל מידע הנוגע לעניינו של החייב.
כמו כן, על החייב להסביר בבקשתו, כי אין ביכולתו לפרוע את חובותיו.

לאחר הגשת הבקשה, לרוב יתן בית המשפט צו כינוס נכסים, אשר משמעותו היא כי מעתה ואילך האמון על ניהול עסקיו ונכסיו של החייב הינו הכונס הרשמי, או הנאמן, אם מונה בעניינו של החייב. לרוב, יקבע בית המשפט כי על החייב לשלם סכומים מסויימים לתיק הכינוס עד למועד הדיון בבקשה, אשר נערך לרוב כשישה חודשים ממועד מתן צו הכינוס.

במהלך תקופה זו, יידרש החייב לתת פרטים לכונס הנכסים אודות נכסיו וחבויותיו. כמו כן, פרק הזמן האמור נועד לשם הגשת תביעות חוב לכונס הנכסים על ידי נושיו של החייב. תנאי חשוב לאישור בקשתו של החייב, כי יוכרז כפושט רגל, הוא שיתוף פעולה מלא עם כונס הנכסים וכן תום ליבו של החייב בתקופה אשר קדמה להגשת הבקשה וכן לאחריה. על כן, חשוב כי אדם המעוניין לפנות להליך פשיטת רגל, יפנה לעורך דין הבקיא בדיני פשיטת הרגל, אשר יסייע לו בהגשת הבקשה.