www.pshitatregel.co.il                                     ברוכים הבאים לאתר פשיטת רגל, אנחנו כאן כדי לעזור!

פשיטת רגל

יתרונות לחייב

הליך פשיטת הרגל הינו הליך משפטי אשר אחד ממטרותיו העיקריות הינה לסייע לחייב אשר איננו מסוגל לשאת עוד בעול חובותיו. במצב זה, נכסי החייב (באם קיימים) מכונסים אצל כונס הנכסים, לאחר שניתן צו כינוס על ידי בית המשפט המחוזי. נכסים אלה נמכרים והתמורה עבורם מועברת לקופת פשיטת הרגל. מהכסף שנצבר בקופה זו, נפרעים בסופו של דבר הנושים.

היוזמה לפתיחת הליך פשיטת הרגל יכולה לבוא הן מהנושים והן מהחייב עצמו. נושים עשויים לבקש פשיטת רגל על מנת למנוע מחייב להבריח נכסים, שכן אחד מהיסודות העיקריים של הליך זה הינו כאמור כינוס נכסי החייב. מבחינתו של החייב, הוא יכול לבקש לפתוח בהליכי פשיטת רגל כאשר הוא איננו מסוגל לפרוע חובותיו.

בסוף הליך פשיטת הרגל, פושט הרגל מקבל הפטר מחובותיו והוא יכול להתחיל דף חדש ולשקם את עצמו. להליך פשיטת הרגל יתרונות שונים לחייב. מאמר זה יסקור בקצרה את יתרונות הליך פשיטת הרגל מבחינת החייבים.

יתרונות הליך פשיטת הרגל

כאשר אדם מצוי בחובות, נושיו בדרך כלל פונים ללשכה להוצאה לפועל על מנת לפרוע את חובותיו כלפיהם. שאלה אשר חייבים רבים שואלים את עצמם היא "האם כדאי להישאר במסלול ההוצאה לפועל או לבקש לפתוח בהליך פשיטת רגל". להליך פשיטת הרגל ישנם מספר יתרונות לעומת תשלום החובות באמצעות ההוצאה לפועל:

  • בדיקת החובות - בעוד שבהוצאה לפועל החייב נדרש לעמוד לבדו כנגד נושיו ולהעלות בעצמו טענות כנגד החובות הנטענים כלפיו (באם יש כאלה טענות), בהליך פשיטת הרגל כונס הנכסים מוסמך ואף נדרש לבדוק את החובות. כונס הנכסים איננו מכיר בכל תביעת חוב באופן אוטומאטי והוא אינו מחויב להכיר בהן. בבדיקת תביעות החוב, כונס הנכסים עומד על גובהו של כל חוב, טענות החייב בנוגע לפירעון החוב, טענות קיזוז וכדומה. במצב זה, החייב אינו עומד לבדו מול ההוצאה לפעול והנושים, אלא קיים גוף מומחה וניטראלי הבוחן את החובות באופן אובייקטיבי.
  • אי צבירת ריבית - ברגע שנפתח לאדם תיק בהוצאה לפועל, החובות צוברים הפרשי הצמדה וריבית גבוהים וכן חלק מעלויות ההליכים מוטלות על החייב. במצב כזה, קשה מאד לצאת מהחובות, שכן הם גדלים באופן מתמיד. בהליך פשיטת רגל, לעומת זאת, החל ממתן צו הכינוס, מפסיקים החובות לצבור הפרשי הצמדה וריבית.
  • הסדר נושים – בהליך פשיטת הרגל החייב יכול לנהל משא ומתן עם נושיו, להגיע להסדר תשלומים או לקבוע דרך פירעון. משא ומתן זה נעשה מול כל הנושים והחובות נבחנים כמכלול.
  • צו הפטר - כאשר החובות הם רבים ואין לחייב יכולת לפרוע אותם באופן מיידי, הליך ההוצאה לפועל מאפשר פריסת החובות לתשלומים. במקרה כזה, הסיכויים לצאת אי פעם מהחובות עלולים להיות קלושים ביותר. על כן, היתרון הגדול ביותר של הליך פשיטת הרגל הינו צו ההפטר. כאמור, בסוף הליך פשיטת הרגל, כאשר ברור שאין לחייב עוד נכסים מהם ניתן להיפרע, החייב מקבל צו הפטר. צו זה פוטר אותו מכל חובותיו ומאפשר לו לשקם עצמו ולפתוח בחיים חדשים, נקי מחובות.
גם חסרונות

חשוב לזכור, עם היתרונות מגיעות גם מגבלות לא מעטות על החייב. ראשית, כל נכסיו מועברים לכונס הנכסים. גם נכסים שהעביר טרם פתיחת הליך פשיטת הרגל, בין אם כמתנה ובין אם באמצעות עסקה, עלולים להיות מועברים לכונס הנכסים, שכן ניתן לבטל עסקאות שעשה החייב אף טרם כניסתו להליך. שנית, פושט הרגל נתון לפיקוח מתמיד ועליו להתייצב לחקירות ותשאולים כאשר יידרש לכך. בעת ההליך, חובת תום הלב החלה על פושט הרגל היא מוגברת וכל גילוי של חוסר תום לב בהליך מצד החייב – בכלל זה צבירת חובות נוספים וניצול לרעה של הליך פשיטת הרגל - עלול לגרום לביטול הכרזת פשיטת הרגל. כמו כן, החייב נאלץ להתמודד עם סנקציות שונות כגון צו עיכוב יציאה מן הארץ והכרזה עליו כלקוח מוגבל מיוחד בבנק.

לסיכום,

להליך פשיטת הרגל יתרונות רבים, כאשר היתרון המרכזי בהליך הוא צו ההפטר הנכסף, הפוטר את החייב מכל חובותיו ומאפשר לו להתחיל מחדש. עם זאת, חשוב לזכור כי יתרונות אלה מלווים בהגבלות קשות יותר מאלה המוטלות על חייב בהליכי הוצאה לפועל. ניתן לומר כי כאשר החובות המצטברים הם גבוהים ואין כל דרך לפרוע אותם, כדאי לפנות להליך פשיטת הרגל, אולם יש לבחון כל מקרה לגופו וכדאי לקבל ייעוץ משפטי טרם החלטה בעניין.