www.pshitatregel.co.il                                     ברוכים הבאים לאתר פשיטת רגל, אנחנו כאן כדי לעזור!

פשיטת רגל

הליכי פשיטת רגל

אנשים רבים נקלעים לחובות בישראל כאשר הסיבות להיווצרות חובות אלו הינן רבות. לעיתים מדובר בחייבים אשר נפלו לתהום כלכלית בגין ניהול כושל של עסקים, ולעיתים עסקינן בחייבים אשר מצבם הרפואי התדרדר וגרם לאובדן הכנסותיהם. כך או כך, כל חייב מעוניין להחזיר את חובותיו וזאת על מנת שיוכל להסיר מעליו את צל הנושים. במקרים בהם חייב איננו מסוגל לעמוד בפירעון חובותיו, הוא רשאי לבקש כי יוכר כפושט רגל. פשיטת רגל הינה מצב משפטי אשר מכיר בכך שהחייב איננו מסוגל לשלם את חובותיו.

לפשיטת רגל ישנן שתי מטרות עיקריות:
  • מבחינתו של חייב מדובר בהזדמנות אמיתית וממשית לזכות בהפטר מהחובות ובאפשרות לפתוח דף חדש, הן מבחינה כלכלית והן מבחינת חברתית.  
  • מבחינת הנושים, פשיטת הרגל מאפשרת את כינוס נכסיו של החייב לצורך חלוקתם לנושים השונים על פי סדר העדיפויות הקבוע בחוק. כמו כן, פשיטת הרגל מסייעת למנוע הברחת נכסים על ידי החייב.
למעשה, פשיטת רגל הינה הליך אשר מהווה חלק בלתי נפרד מהחיים המודרניים והכלכליים. הרציונאל העומד מאחורי פשיטת הרגל הינו כי החייב מעוניין לשלם את חובותיו ולפתוח דף חדש, ואילו הנושים אינם מבקשים להתעמר עימו מתוך נקמה אלא בשל רצון לקבל המגיע להם. כמו כן, עידוד פעילות עסקית וסיוע לחברות אשר נקלעו לקשיים כלכליים מהווה אינטרס ציבורי. פשיטת הרגל הינה עניין מורכב המחולק להליכים שונים.

ביטול פשיטת רגל
פשיטת רגל הינה הליך המהווה מוצא אחרון עבור חייב אשר איננו מסוגל עוד לעמוד בחובותיו. לאחר הכרת בית המשפט בחייב כפושט רגל, מועברים נכסי האחרון לידי נאמן, וזה מוכר את הנכסים ומחלק את התמורה שנתקבלה עבורם לנושים. לאחר החלוקה, כאשר לא נותרו עוד לחייב נכסים מהם יוכלו...
קראו עוד
פגמים צורניים בפשיטת רגל
כאשר אדם מוצא עצמו שקוע בחובות שהוא אינו מסוגל להחזיר, או כאשר נושה חושש מפני הברחת נכסים על ידי אדם החייב לו כספים, הליך פשיטת הרגל יכול לספק פתרון. בהליך זה, מוגשת בקשת פשיטת רגל על ידי החייב או הנושה. עם קבלת הבקשה, בית המשפט מוציא צו כינוס על נכסי החייב. נכסים אלה...
קראו עוד
ראיות פשיטת רגל
הליך פשיטת הרגל הינו ברירה העומדת בפני חייב אשר נוכח לדעת כי הוא לא יוכל לעמוד יותר בחובותיו לנושים. גם נושים יכולים ליזום את פתיחת פשיטת רגל עבור חייב, וזאת בעיקר כאשר הם חוששים מהברחת נכסים על ידי האחרון. בהליך פשיטת הרגל,  נכסי החייב מכונסים באמצעות צו כינוס....
קראו עוד
חוות דעת כונס נכסים רשמי בפשיטת רגל
כאשר חייב מגיע למסקנה שאינו יכול לעמוד עוד בחובותיו כלפי נושיו, או כאשר בלב הנושים עולה חשש מפני הברחת נכסים על ידי החייב (כך שהם לא יוכלו להיפרע ממנו), ייתכן ותוגש בקשה לפשיטת רגל. פשיטת רגל הינה הליך אשר משמש כמעין מוצא אחרון עבור חייבים אשר ידם אינם משגת לשלם...
קראו עוד
תשלומים עיתיים בפשיטת רגל
הליך פשיטת הרגל הינו הליך משפטי בו מוכר חייב כמי שאינו יכול עוד לשלם חובותיו לנושים. תחילת ההליך בבקשה המוגשת על ידי החייב או על ידי הנושים. לאחר הגשת הבקשה, בית המשפט קובע האם יש לתת צו כינוס לנכסי החייב. עם קבלת צו הכינוס, נכסי החייב עוברים לכונס נכסים. בהמשך,...
קראו עוד
סיום הליכי פשיטת רגל
כאשר חייב מכיר בכך שאין הוא מסוגל עוד לעמוד בחובותיו, פתוחה בפניו הדרך לפנות להגנת פשיטת רגל. הליך זה הינו הליך במסגרתו מערכת המשפט מכירה בחייב כמי שאינו מסוגל לשלם את החובות לנושים השונים. במסגרת ההליך הנ"ל, מכונסים כל נכסיו וזכויותיו של החייב באמצעות צו כינוס...
קראו עוד