www.pshitatregel.co.il                                     ברוכים הבאים לאתר פשיטת רגל, אנחנו כאן כדי לעזור!

פשיטת רגל

זכויות נושים

הליכי פשיטת רגל נועדו להתמודד עם מצב שבו חייב קורס תחת עול החובות ואין באפשרותו לשאת בתשלומים לנושים השונים. על פי רוב, הדיונים בפשיטות הרגל עוסקים בזכויותיו וחובותיו של החייב. חשוב לדעת כי גם ל"צד השני של המשוואה", דהיינו - הנושה, ישנן זכויות שונות בהליך זה. ראשית יש להבין מיהו נושה.

נושה הינו אדם או תאגיד אשר מחזיק בידיו זכות קניינית או כספית כלפי החייב. למשל, נושה יכול להיות קטין הזכאי למזונות מהחייב או אדם אשר החייב לא עמד בחובותיו כלפיו מכוח פסק דין חלוט. בישראל, קיימות לנושה מספר דרכים אשר במסגרתן הוא יכול להביא לפרעון החוב כלפיו. בשלב הראשון, הוא יכול לפתוח כנגד החייב תיק בהוצאה לפועל. במידה והליכי ההוצאה לפועל אינם נושאים פרי, הנושה רשאי להגיש כנגד החייב התראת פשיטת רגל. ישנם מקרים בהם החייב הוא זה אשר מבקש את פשיטת הרגל והנושה הופך "בעל כורחו" לנושה מול פושט רגל.

במסגרת הליכי פשיטת הרגל, הנושה איננו נמצא לבדו אל מול החייב וההתנהלות מבחינת החובות תיעשה כמכלול, תוך איזון בין האינטרסים של הנושים השונים. לדוגמא, החוק בישראל מכיר ב"רמות" מבחינת הנושים כאשר ישנן חובות מסוימים הנהנים מקדימה על פני חובות אחרים (לדוגמא, קדימות הנתונה לחוב מזונות). כמו כן, הנושה לא ייפרע במסגרת הליכים אלה בעבור כל החוב, אך הליכי פשיטת הרגל יבטיחו כי נכסי החייב יכונסו וכל אחד מהנושים יקבל את חלקו באופן יחסי.

היתרון המרכזי עבור הנושה בפשיטת הרגל הוא היכולת להגיע להסדר יחסי בעניין חובו והאפשרות למנוע מהחייב להבריח נכסים. כמו כן, הליכי פשיטת הרגל דורשים מהחייב להתנהל בתום לב מוגבר והפרת תום הלב על ידי האחרון תחזיר אותו אל "חיקה" של ההוצאה לפועל.  במסגרת הליכי פשיטת הרגל, נערכת אסיפת נושים אשר במסגרתה הנושים יכולים להגיע להסדר עם החייב (אשר יאושר בבית המשפט) ויסייע בסיום סאגת החובות. הרציונאל העומד מאחורי פשיטת הרגל הוא כי הנושים מבקשים להיפרע מהחייב והם אינם מעוניינים בנקמה או בהתעמרות בו.


אסיפת נושים
פעמים רבות, חייבים אינם מסוגלים לשאת בחובותיהם והם "קורסים" תחת הלחץ הכלכלי והנפשי אשר טומנת בחובה התעמרות הנושים. במקרים כגון דא, ייתכן והחייב יהיה מעוניין ליהנות ממטריית ההגנה של פשיטת הרגל. הליכי פשיטת רגל אינם הליכים פשוטים והם עלולים להיות ארוכים ומתישים. עם...
קראו עוד
נושה מובטח
אחד העקרונות היסודיים של הליכי פשיטת רגל הינו עיקרון השוויון בין הנושים. על פי עיקרון זה, כל נושה אמור להיפרע באופן שוויוני ביחס לנושים האחרים ובהתאם לגובה החוב של החייב כלפיו. עם זאת, עיקרון השוויון חל רק כאשר מדובר בנושים הנמצאים על אותה מדרגה. ישנם חובות מובטחים...
קראו עוד
חוב אבוד, מהו?
אמנם אין זה אידיאלי, אולם אין מנוס מלהכיר בעובדה שחובות מסוימים לעולם לא ישולמו. הסיבות לכך יכולות להיות שונות ומגוונות: היעלמות החייב, מתן צו הפטר לחייב לאחר פשיטת רגל עקב אי יכולת לשלם ועוד. המצב עבור הנושים במקרים כאלה איננו נעים, בלשון המעטה. על מנת "להמתיק את...
קראו עוד
העדפת נושים בפשיטת רגל
כאשר אדם מגיע למצב שבו הוא אינו יכול לפרוע חובות לנושים, ייתכן ותיעשה על ידי האחרון פניה להליך של פשיטת רגל. במסגרת הליך זה, בית המשפט נותן צו לכינוס נכסי החייב אשר מטרתו, בסופו של דבר, להביא לכך שנושי החייב יפרעו מנכסיו (באופן יחסי לחובם). יודגש כי גם הנושים יכולים...
קראו עוד
תביעת חוב באיחור בפשיטת רגל
פשיטת רגל הינה הליך משפטי אליו פונה חייב אשר אין ביכולתו לשלם חובותיו לנושים. עם קבלת הבקשה לפשיטת רגל, מוטל צו כינוס על נכסי החייב והם מועברים לרשות כונס הנכסים הרשמי. בשלב הבא, מחליט בית המשפט האם להכריז על החייב פושט רגל. במידה והוכרזה פשיטת רגל - נכסי החייב...
קראו עוד
זכות העיכבון בפשיטת רגל
זכות העיכבון הינה זכות של נושה להחזיק בנכס של חייב עד אשר האחרון יקיים את חובו כלפיו. הנושה המעכב איננו רשאי למכור או לממש את הנכס בצורה כלשהיא על מנת להיפרע ממנו. מדובר אפוא בזכות אשר מעניקה לנושה "עמדת לחץ" כלפי החייב. מקור הזכות לעיכבון יכול להיות הן בדין והן לפי...
קראו עוד
ביטול הענקת נכסים
הליך פשיטת הרגל הינו הליך משפטי אליו פונים חייבים אשר מגיעים להבנה כי לא יצליחו לעמוד בחובותיהם כלפי נושיהם. בסיום ההליך, אם הכול עובר כשורה, פושט הרגל מקבל צו הפטר הפוטר אותו מכל חובותיו (בכפוף לחריגים). בהליך פשיטת הרגל, מכונסים כל נכסי החייב והם מועברים לחזקת...
קראו עוד