www.pshitatregel.co.il                                     ברוכים הבאים לאתר פשיטת רגל, אנחנו כאן כדי לעזור!

פשיטת רגל

תום לב בפשיטת רגל

התמורות במשק הישראלי בשנים האחרונות, לצד המשבר הכלכלי "המשתולל", הביאו אנשים רבים למצוא עצמם שוקעים תחת עול החובות. יותר ויותר חייבים אינם מסוגלים לעמוד בתשלום חובותיהם ועל כן הם מבקשים הגנה באמצעות פשיטת רגל. פשיטת רגל הינה הליך בעל יתרונות וחסרונות רבים, הן כלפי הנושים והן כלפי החייב. מבחינתו של החייב, מדובר בהזדמנות אמיתית לצאת מהחובות ולפתוח דף חדש. עם זאת, בקשת פשיטת רגל לא תתקבל באופן אוטומטי בבית המשפט. העיקרון הבסיסי בקבלת הבקשה הינו "עיקרון תום הלב".

על פי סעיף 18(ה) לפקודת פשיטת הרגל, בית המשפט רשאי לדחות את בקשת פשיטת הרגל במידה והוכח כי החייב צבר חובותיו שלא בתום לב. התנהלותו של החייב מבחינת תום ליבו נוגעת הן לנסיבות יצירת החובות והן להתנהלותו לאחר יצירתם ובמהלך הליכי פשיטת רגל. בתי המשפט נזהרים מלהעניק לחייבים אשר אינם תמי לב לנצל לרעה את הליכי פשיטת הרגל.

השיקולים אשר מנחים את בית המשפט במסגרת בחינת תום לב מצידו של חייב הינם מגוונים ואינם ניתנים לפירוט ברשימה סגורה. כל מקרה נבחן על בסיס נסיבותיו וכל חייב מהווה מקרה ספציפי. עם זאת, ישנם מספר שיקולים אשר חוזרים פעם אחר פעם בפסיקות בתי המשפט.

לפני הליכי פשיטת הרגל

  1. התנהלות החייב מול הנושים – האם נהג החייב בתום לב כלפי הנושים או שמא מדובר בהתנהגות מזלזלת המעידה על חוסר אכפתיות וניסיונות התחמקות. כמו כן, נשאלת השאלה האם סיכן החייב את כספיהם של הנושים במודע?
  2. חוקיות פעולותיו של החייב – בית המשפט בוחן האם חובותיו של החייב נוצרו בגין מהלכים בלתי חוקיים (כגון הימורים).
במהלך הליכי פשיטת הרגל
  1. האם החייב הסתיר נכסים בדו"חות שהגיש?
  2. האם החייב התייצב לחקירה כנדרש?
  3. האם החייב נמנע מלהציג מסמכים רלבנטיים לאחר שנתבקש לכך?
  4. האם חובותיו של החייב המשיכו לגדול בגין התנהלותו לאחר תחילת הליכי פשיטת הרגל?
  5. האם החייב איננו נושא בתשלומים אשר הוטלו במסגרת צו כינוס שניתן על ידי בית המשפט?
  6. האם החייב איננו עושה כל שביכולתו להתפרנס ולמעשה יושב בבית בחוסר מעש על חשבון הנושים?
  7. האם החייב מסתיר פרטים רלבנטיים לגבי בחינת טיב הסתבכותו הכלכלית?
תום לב מול כונס הנכסים הרשמי

בבוא חייב להגיש בקשת פשיטת רגל, מועבר עותק מבקשתו לכונס הנכסים הרשמי. הכונס בוחן את הבקשה העומדת לפניו ועל פי הנתונים מגבש המלצה לבית המשפט. בדומה לשאר הליכי פשיטת הרגל, גם התנהלותו של החייב מול כונס הנכסים הרשמי מחויבת בתום לב מצידו של המבקש. יפים לכך דבריו של השופט אליקים רובינשטיין –

"הליך פשיטת הרגל הינו הליך של חסד המחוקק. אי לכך, בתי המשפט מחויבים לדקדק בעניין חובות הגילוי ככל חוקתן ומשפטן. דהיינו, המידע אשר החייב מוסר לכונס הנכסים הרשמי איננו בבחינת תכנית כבקשתך. לאמור, החייב איננו רשאי לשפוט מה ימסור לכונס הרשמי ומה ינצור. במילים אחרות, החייב צריך להציג בפני הכונס את הגישה הבאה - הנה פתחתי בפני הכונס את כל הצפונות, יבדוק ויראה כי אכן כטענתי עשיתי כל שניתן ולא צלחה דרכי, ועל כן יסייע לי להשתחרר על-ידי פשיטת רגל".
תום לב לאחר צו כינוס נכסים
פשיטת רגל משמשת לא אחת כמפלט ו"עיר מקלט" עבור חייבים אשר עול החובות הרובץ לפתחם איננו מאפשר להם לקום על רגליהם. במקרים כגון דא, כאשר החייב לא מסוגל לשלם את חובותיו לנושים השונים, הוא יכול לפנות להליכי פשיטת רגל בתקווה לקבל צו הפטר (הפוטר אותו מחובותיו). היות ומדובר...
קראו עוד
תום לב בתקופת צבירת החובות
פשיטת רגל הינה מעין "גלגל הצלה" לחייבים שנקלעו למצוקת חובות והם אינם מסוגלים לפרוע את התחייבויותיהם כלפי הנושים. עם זאת, לא מדובר בהליך אשר נועד לכל חייב וחייב. מטרתה של פשיטת הרגל הינה לסייע לחייבים שמצבם הכלכלי התדרדר לעברי פי פחת חרף תום ליבם. לדוגמא, חייב אשר...
קראו עוד
כישלון עסקי - תום לב בפשיטת רגל
במקרים בהם החובות גבוהים מנשוא, פשיטת רגל הינה הליך אשר יכול להעניק לחייב הזדמנות לפתוח דף חדש בחייו, וזאת עם קבלת "הפטר" מחובותיו. כאשר חייב מוצא עצמו במצב שבו הוא אינו יכול לעמוד בהתחייבויותיו כלפי הנושים, הוא רשאי לפנות לבית המשפט בבקשה להכריז עליו כפושט רגל....
קראו עוד