www.pshitatregel.co.il                                     ברוכים הבאים לאתר פשיטת רגל, אנחנו כאן כדי לעזור!

פשיטת רגל

בקשת פשיטת רגל על ידי חייב

אנשים רבים מוצאים עצמם תחת עול החובות. לא אחת, מדובר בחייבים אשר אינם מסוגלים לפרוע את הכספים אותם הם חייבים ומרגישים כי הנושים "סוגרים עליהם". אחת הדרכים להתמודד עם חובות בלתי אפשריים הינה הגשת בקשת פשיטת רגל. בקשה זו יכולה להיות מוגשת גם על ידי אחד הנושים, אך בדרך כלל היא תוגש על ידי החייב. סעיף 5 לפקודת פשיטת הרגל קובע כי חייב יכול להגיש בקשת לפשיטת רגל בהתאם למספר תנאים מצטברים. סעיף 17 לפקודה מפרט את התנאים הללו:
  • חובותיו של החייב גבוהים מהמינימום אשר קבוע בחוק (16,910 ₪ נכון לאוגוסט 2012).
  • החייב צירף לבקשתו דין וחשבון אשר מתייחס למועד הגשת הבקשה ולתקופה הכוללת את שנת המס האחרונה וזו אשר קדמה לה. דין וחשבון זה חייב להיות ערוך לפי טופס אשר נקבע בתקנות פשיטת הרגל.
  • על החייב לצרף תצהיר מאומת אשר כולל פרטים בדבר נכסים, מניות או זכויות אחרות בתאגיד. החייב מציין בתצהיר זה פרטים לגבי הוצאותיו, הכנסותיו, חובותיו, שמות הנושים, מענם והערובות אשר נתן להם.
  • במסגרת התצהיר יש לכלול גם פרטים בדבר נכסים, הוצאות, הכנסות וחובות של בן זוגו של החייב, ילדיו הקטינים, ילדים הבגירים החיים עימו (לרבות מניות וזכויות בתאגידים) וכל פרט אשר ידוע לחייב בנוגע להוצאות וההכנסות הקשורות אליו.
  • כתב וויתור על סודיות - החייב מצרף לבקשת פשיטת הרגל הרשאה בכתב מטעמו לכונס הרשמי ובמסגרתה הוא מביע הסכמה למסירת מסמכים או מידע לכונס או למי מטעמו. מדובר בפרטים בנוגע לחשבונות המתנהלים על שמו של החייב בתאגיד בנקאי לרבות חשבונות המתנהלים יחד עם כל אדם אחר. כמו כן, סודיות זו כוללת גם פרטים הנוגעים למצבו הכלכלי של החייב והמצויים בידי כל אדם, לרבות גוף ציבורי או תאגיד בנקאי.
  • החייב מפרש בבקשת פשיטת הרגל את הטענה אשר בגינה הוא איננו מסוגל לשלם חובותיו.
לאחר הגשתה של הבקשה, עותק שלה מועבר לכונס הרשמי בצירוף עם אישור תשלום פיקדון. הכונס הרשמי בוחן את הבקשה (במידת הצורך מוגשים מסמכים נוספים) ומגבש את עמדתו לגביה. עמדתו של הכונס מועברת לבית המשפט לפשיטת רגל. בית המשפט מוסמך, בהתאם לבקשת פשיטת הרגל ועמדתו של הכונס הרשמי, להורות על צו כינוס נכסי החייב. לאחר הוצאת צו הכינוס, מועברים כל נכסיו של החייב לידי הכונס הרשמי, עד לבירור האם החייב והנושים יגיעו להסדר או פשרה, או שמא יש להכריז על החייב כפושט רגל. במקרים בהם בית המשפט מורה על צו כינוס לנכסי החייב, נקבע מועד לדיון בבית המשפט במעמד החייב, הנושים והכונס הרשמי (בתוך חצי שנה לכל היותר ממועד מתן צו הכינוס).